Høring om standardkatalog v3.1

RT-sak https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=5718

PDF-brev: 201204-uttalelse-standardkatalog-v3.1.pdf

Høringsfristen er: 2012-04-27

Dette er et arbeidsdokument for NUUGs høringsuttalelse om FADs forslag til revidert tredje utgave av standardkatalog for staten.

* Høringsside om v3.1 av katalogen

  1. Hvilke erfaringer har virksomhetene med de foreslåtte standardene, er standardene i bruk/støttet i virksomhetene?
  2. Hva er virksomhetenes erfaringer/synspunkt på de foreslåtte standardene, både når det gjelder kostnader ved å ta dem i bruk og standardenes egnethet på anvendelsesområdet?
  3. Er det andre standarder på anvendelsesområdene som burde vært vurdert?
  4. Bør de foreslåtte standardene gjøres obligatoriske?

Uttalelsen

Teksten bør overføres til PDF med NUUGs brevpapir (tilgjengelig som latex-mal) med NUUG-logo etc, før den sendes som PDF-vedlegg til mottakers epostadresse.

Fra:
NUUG
sekretariat@nuug.no
Norwegian Unix User Group
CSS Mailboks 70
Middelthunsgate 25B
0368 OSLO

Til:
Difi
postmottak@difi.no
Postboks 8115 Dep
0032 Oslo.

Høringsuttalelse om nye anbefalte IT-standarder - sak 2012/195, Referansekatalogen 3.1

NUUG har lest Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt foreslag til nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor og stiller seg positive til det arbeidet som legges ned i å basere dokumentutvekslingen med det offentlige på åpne standarder. Dette bidrar til å sikre like vilkår for innbyggere og næringsliv i informasjonssamfunnet.

Avgrensing av bruksområde kan godt gjøres klarere. Dersom en lærer legger ut en oppgave til elevene sine på en læringsplattform (LMS - Learning Management System), er dette en publisering på en offentlig nettside eller intern utveksling av et dokument? Her opplever mange praktiske problemer i hverdagen fordi læreren bruker siste versjon av programvare som lager filer i siste skrik av proprietære filformat, mens elevene kanskje ikke har kjøpt siste versjon privat, eller har et annet operativsystem enn det som kreves av dokumentet. NUUG mener det er viktig at referansekatalogen dekker også dette området, både for å unngå at den offentlige skolen blir brukt for å markedsføre proprietære dokumentformater, men ikke minst fordi dette vil bidra til å sikre alle elevene et likeverdig tilbud.

NUUG samstemmer ikke i den uforbeholdne uttalelsen "Det anbefales at offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for FTP". FTP bør kun være anbefalt for datafiler som skal være tilgjengelig anonymt for offentligheten, der en skal kunne laste opp data anonymt eller for utveksling av krypterte eller kryptografisk signerte filer der signaturen alltid blir kontrollert før bruk. Dette er ganske spesielle bruksområder og NUUG mener derfor ikke at dette passer med en generell anbefaling.

Inkluderingen av standarder med RAND-vilkår (Reasonable And Non-Discrimatory, med unntak av RAND-RF/RAND-Z) er problematisk fordi kravene om brukertelling og betaling ikke er gjennomførbart for fri programvareprosjekter. Disse legger som kjent ut sin programvare til uhindret distribusjon, uten å kreve betaling - dermed har man ikke midler og heller ikke kontroll over antall brukere. Å anbefale bruk av RAND-baserte standarder innebærer dermed en ekskludering av fri programvare[3], noe som virker diskriminerende med tanke på fri konkurranse. Dette gjelder formatene AAC, MPEG-2 og H.264. Sistnevnte er gratis for sluttbruker dersom denne får en gratis tjeneste, men for å oppnå dette "skattlegges" hvert foregående ledd[4]

Punkt 2.2.8 om videokonferanser i katalogen spesifiserer at H.323 og SIP bør støttes av videokonferanseutstyr. Vi antar at intensjonen er at en skal spesifisere nok til at ulike organisasjoner kan snakke med hverandre uavhengig av hvilket utstyr og leverandør som er valgt. Hvis det er intensjonen, så bør en spesifisere mer enn kun H.323 og SIP. En bør også spesifisere hvordan lyd og bilde skal overføres (såkalt kodeks), slik at en sikrer at begge samtalepartnerne forstår hverandres lyd- og bildeformat. Derfor foreslår NUUG at katalogen utvides med anbefalinger til støttede lyd og videoformater. For å sikre at fri programvareimplementasjoner også kan støtte den foreslåtte videokonferansestandarden er det viktig at en velger formater som er tilgjengelig uten bruksbetaling (såkalt RAND-RF/RAND-Z, dvs royalty-free/restriction-free).

Dagens videokonferanseløsninger bruker blant annet lydformatene G.711, G.729(a), G.723.1, G.726, G.722, G.728, og AAC. For video brukes formatene H.261, H.263 og H.264. Dette er problematisk fordi formatene er dekket av patenter hvor innehaveren håndhever disse ved å kreve bruksbetaling. I tilfellet H.263 endres vilkårene hvert 5. år[1], noe som innebærer at en ikke vet hvilke vilkår for bruk av egne opptak som vil gjelde i fremtiden. Disse bekymringene har Google tatt til følge ved å tilby et patentfritt alternativ kalt webm, samt droppe støtte for H.264 i sin nettleser Chrome[2].

Også det velkjente MP3-formatet og MPEG-2 er patentbelagt og medfører problemer for fri programvare [5][6][7].

Definisjonen av en fri og åpen standard

Et lite innspill hentet fra Digital Standards Organization[8]:

Det økonomiske resultatet av en fri og åpen standard, i den grad dette kan måles, er at den muliggjør en perfekt konkurranse mellom leverandører av produktet basert på standarden.

Referanser

[1] Wikipedia om H.264 og patenter http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC#Patent_licensing
[2] Google to drop H.164 Support from Chrome http://www.osnews.com/story/24243/Google_To_Drop_H264_Support_from_Chrome
[3] Wikipedia om RAND og ekskludering http://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_non-discriminatory_licensing#Excluding_costless_distribution_schemes
[4] H.264 and FOSS http://webmink.com/2010/09/03/h-264-and-foss/
[5] Fedora Project Forbidden Items https://fedoraproject.org/wiki/ForbiddenItems#MP3_Support
[6] Patent Status of MPEG-1,H.261 and MPEG-2 http://www.kuro5hin.org/story/2008/7/18/232618/312
[7] Ubuntu community Free Formats https://help.ubuntu.com/community/FreeFormats
[8] Digital Standard Organization's definition http://www.digistan.org/open-standard:definition

uttalelser/201204-standardkatalog-v3.1 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)