Arbeidsside for forskrifta til standardkatalogen

Høyringsnotat

Den (etter mi vurdering) viktige delen av framlegget er §4 om obligatoriske standardar. Fylke og kommunar vert pålagte å nytte HTML/PDF/ODF ved publisering på nettsider. (Retningsliner og tilrådde standardar er ikkje forskriftsfesta.) Det er lagt opp til at standarden skal reviderast regelmessig, primært ved nye pålegg om bruk av konkrete standardar til visse føremål.

Pålegga skal gjelde frå 1. januar 2010 for nye dokument, og 1. januar2014 for tidlegare publiserte dokument.

Føremoner som vert peikte på i høyringsnotatet:

Peike på at det trengst mekanismar for å sikre at [OP]DF-dokument er korrekte. (HTML er verre -- menga korrekte HTML-sider er forsvinnande liten i høve til mengda HTML-liknande tagsuppe)

Høyringsfråsegn om Forskrift om obligatoriske IT-standardar i offentleg sektor

NUUG har lese FAD sitt framlegg til forskrift om krav til burk av obligatoriske IT-standardar i offentleg sektor og set stor pris på arbeidet som vert gjort for å sikre innbyggjarane lik tilgong til informasjon frå offentleg sektor.

Vi vil peika på at det kan trengast prosedyrer for å verifisere programvare for å skrive, eller konvertere til, dokument som følger standardane. Dvs. sjekke at det som vert skrive faktisk er i høve til standarden. Særleg m.o.t. ODF har vi erfaring for at dette ikkje er sjølvsagt.

uttalelser/200903-forskrift-standardkatalog (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)