Attachment '20071101-offentligkart.tex'

Download

  1 \documentclass[bokmaal]{nuug-brev}
  2 \usepackage{url}
  3 \location{Oslo}
  4 \signature{Petter Reinholdtsen\\
  5  Leder i NUUG}
  6 \yourref{200705911 EO MHG/bj}
  7 \LetterDate{2007-11-01}
  8 \begin{document}
  9 \begin{letter}{Justis- og politidepartementet \\
 10   Lovavdelingen \\
 11   Postboks 8005 Dep \\
 12   0030 Oslo \\
 13   postmottak@jd.dep.no}
 14 \opening{\textbf{Høringsuttalelse om forskrift til den nye offentlighetsloven}}
 15 
 16 NUUG takker for muligheten til å kommentere Justis- og
 17 politidepartementets arbeid med ny forskrift til
 18 offentlighetsloven\footnote{\url{http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing---forskrift-til-den-nye-offentleg/-2.html?id=479724}}.
 19 NUUG er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere,
 20 programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne
 21 standarder, fri programvare og UNIX-lignende
 22 operativsystemer. Foreningen ble dannet i juni 1984, da med formål å
 23 stimulere til økt interesse og bruk av UNIX, samt å skape gode vilkår
 24 for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG er
 25 tilknyttet USENIX som en nasjonal gruppe. I tillegg fungerer NUUG som
 26 kontaktorgan mot andre internasjonale grupper og organisasjoner med
 27 tilsvarende interesseområder. NUUGs kartgruppe består av folk med
 28 interesse for kart og georeferert informasjon, og er en nasjonal
 29 gruppe av OpenStreetMap-prosjektet.
 30 
 31 Denne uttalelsen er ført i pennen av Tobias Brox, med innspill fra
 32 Knut Arne Bjørndal, Magne Mæhre og NUUGs leder Petter Reinholdtsen.
 33 
 34 Forslag til forskrifter ser generelt sett bra ut, vi setter bl.a. pris
 35 på at det eksplisitt er fastslått at man ikke kan kreve inn
 36 kopi-avgift på informasjon sendt pr elektronisk post.
 37 
 38 Vi ser av forslag at departementet ønsker at dagens system med prising
 39 og salg av digitale kartdata skal fortsette. Vi i NUUG tror at de
 40 samfunnsøkonomiske konsekvensene av et frislipp av kartdata vil være
 41 veldig mye større enn statens inntekter på kartsalg, og at dagens
 42 prisingspolitikk derfor ikke bør fortsette.
 43 
 44 Kombinasjon av ulike offentlige og private datasett gir nye muligheter
 45 for produkter og applikasjoner. Det offentlige har til en viss grad
 46 begynt med dette, der man f.eks. kan kombinere meteorologiske data og
 47 sjøkart, men dette er kun tilgjengelig på web og det er ikke mulig å
 48 ta med seg ut i båten. Man kan heller ikke inkludere egne datasett i
 49 disse.
 50 
 51 Fri programvare og åpne nett-tjenester er en trend i tiden, i NUUG har
 52 vi opplevd at fri programvare som Linux til en stor grad har tatt over
 53 hele UNIX-markedet. Internett domineres også av fritt tilgjengelige
 54 tjenester. Utvikling av fri programvare og fritt tilgjengelige
 55 nett-tjenester hindres effektivt så lenge datagrunnlaget ikke er
 56 fritt. Gjennom et frislipp av kartdata blir mulighetene for nye
 57 programmer og tjenester mye større, og vi tror hvermannsen vil oppleve
 58 et økt tilbud av applikasjoner, både kvantitativt og kvalitativt.
 59 
 60 Høy pris og mange bruksbegrensninger på kartdata medfører imidlertid
 61 en høy terskel for å utvikle kartsystemer. Det er i dag vanskelig for
 62 mindre aktører å komme inn i markedet, og markedet preges av få
 63 aktører og lavt tilbud. Aktørene vil heller ikke prioritere marginale
 64 nisjer, blant annet har Røde Kors hatt problemer med
 65 dette\footnote{\url{http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostafjells/buskerud/4718651.html}}.
 66 
 67 Med en prisingspolitikk vil mye ressurser brukes på å utvikle
 68 bruksbegrensninger - eksempelvis krever sjøkartdata i Norge spesielt
 69 godkjente lesere. Rocknes hadde tilgang på oppdaterte kartdata, men
 70 med den kartplotteren de hadde ombord var de nødt til å bruke britiske
 71 kartdata. Vi ser ikke bort fra at Rocknes-forliset hadde vært unngått
 72 med fri tilgang til
 73 kartdata\footnote{\url{http://www.stortinget.no/dok15/2003/dw-200304-521.html}}.
 74 
 75 Med dagens situasjon blir også mye ressurser lagt ned i å lage
 76 konkurrerende tjenester. OpenStreetMap-prosjektet er helt fritt og
 77 basert på frivillig innsats, a la
 78 Wikipedia\footnote{\url{http://www.wikipedia.org/}}. OpenStreetMap
 79 har kommet et langt stykke med å kartlegge verden. Det er i dag over
 80 16 tusen bidragsytere i OpenStreetMap-prosjektet. De fleste gatene i
 81 Oslo er allerede lagt
 82 inn\footnote{\url{http://www.openstreetmap.org/?lat=59.94246&lon=10.93098&zoom=15&layers=0BT}}.
 83 
 84 Google leverer også mange karttjenester, og de har i dag veldig god
 85 dekning, særlig i USA hvor de har fri tilgang til kartmateriale
 86 vedlikeholdt av det offentlige, men også f.eks. i Bergen hvor de har
 87 fått flyfoto fra Bergen Kommune. Selv om Googles kartdata ikke er
 88 fritt tilgjengelig har man i dag mange muligheter til å integrere egne
 89 datasett og produkter mot Google Maps og Google Earth. Eksempelvis kan
 90 værdata lastes inn i Google
 91 Earth\footnote{\url{http://www.yr.no/om_yrno/1.2414504}}, og Google
 92 Maps kan til en viss grad integreres mot diverse webapplikasjoner.
 93 
 94 Dersom man gir ut statens kartdata uten bruksbegrensninger, vil
 95 tjenester som OpenStreetMap og Google Earth bli både bedre og supplert
 96 med flere konkurrenter. Alternativet, slik vi ser det, er at Statens
 97 Kartverk vil gli over til å bli en nisjeleverandør kun ovenfor
 98 bransjer som har et særskilt høyt krav til detaljerte kart.
 99 
 100 \closing{For foreningen NUUG }
 101 \end{letter}
 102 \end{document}

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2007-11-22 17:01:47, 94.6 KB) [[attachment:2007-11-14-offentleglov-utsatt.pdf]]
 • [get | view] (2007-11-01 08:18:03, 68.5 KB) [[attachment:20071101-offentligkart.pdf]]
 • [get | view] (2007-11-01 08:17:54, 5.1 KB) [[attachment:20071101-offentligkart.tex]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

You are not allowed to attach a file to this page.