Multimediastandarder

OBS: Ved en feil refererer punktene under til Norstellas utkast, ikke til Standardiseringsrådets forslag. De bør derfor omarbeides før de evt. brukes i høringssvaret.

Ogg

Standardkatalogen bør omfatte formater i Ogg-familien, som både er åpne og patentfrie. Mange av dem er modne og velkjente, men bare Ogg Vorbis er så langt særlig utbredt. Ogg-standardene er et lovende utgangspunkt for et standardsett av video- og lydcodecer for web. Se bl.a. Operas arbeid for videostandard i nye versjoner av HTML.

Hoveddelen av katalogutkastet nevner ikke Ogg i det hele tatt. Vedlegget fra den danske katalogen nevner Ogg, men skaper forvirring ved på side 25 å omtale Ogg (standardfamilien), Vorbis (lydcodec), Theora (videocodec) og Speex (lydcodec) separat. Det bør gjøres klart at de sistnevnte tilhører Ogg-familien, og at begrepet "Ogg" alene er upresist. Ogg FLAC (ikke-lossy lydcodec) bør også inkluderes.

MPEG

MPEG er ikke én, men mange standarder, hvorav mange er omfattet av patenter som forutsetter royalty-betaling. Katalogen bør derfor gjøre følgende klart:

Spesifikt:

Streamingprotokoller

Standardkatalogen bør i avsnitt 6.4.2 også omfatte protokoller for streaming, men bortsett fra HTTP er ingen nevnt. HTTP er dessuten egentlig ingen streamingprotokoll, og mangler viktige egenskaper som f.eks. støtte for spoling i mediestrømmer.

I det minste bør følgende streamingprotokoller inn i katalogen:

Andre protokoller

Følgende protokoller bør bære med i katalogen:

Ikke-lossy lydcodecer

Katalogutkastet nevner ingen ikke-lossy lyd-codecer. Svakheten kan rettes ved å f.eks. inkludere Ogg FLAC.

Ikke-komprimerende lydformater

Katalogutkastet nevner ett eneste ikke-komprimerende lydformat, nemlig WAV, som er merket "forlad". Siden slike formater er nyttige og utbredt, og WAV dessuten er en åpen standard, bør formatet opprettholdes.

Standardkatalogen bør også omfatte AIFF, som også er en ikke-komprimerende, utbredt, velkjent og åpent.

Forøvrig er det uklart hvorfor den danske katalogen vil opprettholde bruk av RIFF, men fase ut den RIFF-baserte WAV-standarden.

Feil kategorisering av standarder

PDF er feilaktig kategorisert som proprietær (side 17).

I enkelte tilfeller er det ikke klart at standarder er proprietære. Det gjelder bl.a. følgende:

Andre teknologier

Enkelte andre teknologier bør vurderes tatt med. f.eks.:

Referanser

Everything you ever wanted to know about video codecs

uttalelser/200708-standardkatalog/multimedia (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)