Agenda for styremøte i NUUG 2024-05-15

Tid: onsdag 15 mai 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2024-35 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue May 14 22:49:25 CEST 2024

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  19    FIRMAMEDLEM
 104 53.6% Medlem under bedrift
  83 42.8% Personlig medlem
  4 2.1% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  69 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 57 ekstra medlemmer

Totalt 194 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
52 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 11.2 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
£ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2024-01-09.csv -p -y 2023
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2024

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Betalt 2024

Firmamedlem

19

41

26

25

25

24

22

19

18

Person under firma

104

177

122

116

117

111

107

95

101

Hvorav ekstra person under firma

57

68

56

55

55

53

55

47

57

Personlig medlem

83

41

48

47

49

89

85

78

77

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

-

Studenter

4

9

4

2

0

2

2

5

4

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

3

Totalt personer

194

258

220

204

206

205

197

181

185

Kolonnene for 2023 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene og inkluderer ikke utmeldte i løpet av året.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Det nye medlemmet tas opp i forendingen når kontingenten er betalt
Tallene tas til informasjon.

2024-36 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke ført siden sist. Ingen store eller uvanlige hendelser. Regnskapet oppdateres til neste styremøte før årsmøtet.

Budsjettforslag for 2024 og 2025: budsjett-2024-2025-v1.pdf
Samme budsjett, redigerbart: budsjett-2024-2025-v1.ods

Forslag til vedtak:
Regnskapsstatus tas til orientering. Budsjettet vedtas fremlagt for årsmøtet som styrets forslag.

2024-37 Medlemsmøter som har vært

2024-38 Medlemsmøter som kommer

2024-39 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2024-40 Driftstatus (Peter)

2024-41 Status/oppfølging av tidligere vedtak

Eventuelt

Status og fremdriftsplan for årsmøteforberedelser

Dato for neste styremøte

Godkjenning av dagens referat

styre/20240515-agenda (last edited 2024-05-15 22:07:08 by ThomasGramstad)