Referat for styremøte i NUUG 2024-03-13

Tid: onsdag 13 mars 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Tilstede:

2024-17 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

To utmeldinger

10 nye innmeldinger

Vedtak: Tallene og endringene tas tas til informasjon.

22024-18 Økonomistatus (Jon Petter)

Fastrenteinnskuddet på 600 000 forlenges. Tjener 7500 med dagens rentesats. Malin kontakter Teknoloighuset og følger opp partnerskapsavtale-fakturaen på 10 000 slik at NUUG får tilsendt faktura og får betalt årsavgiften. Vedtak: Tas til informasjon.

2024-19 Medlemsmøter som har vært

Det har vært arrangert 5-6 dugnadssamlinger der ca halvparten er Ukrainere. Det har vært gjennomført to NUUG-foredrag. Ett i februar (“Media and conflict”) sett av 125, og et i mars: (“FreeBSD and the absurdities of security”), sett av 76.

2024-20 Medlemsmøter som kommer

Kommer foredrag om Ukraina-prosjektet og Debian Edu med Dennis XYZ hos hans organisasjon. Skal landes etterhvert

2024-21 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Kommer foredrag om Ukraina-prosjektet og Debian Edu med Dennis XYZ hos hans organisasjon. Skal landes etterhvert.

2024-22 Driftstatus (Peter/Solbu)

Alt fungerer som det skal. Intet nytt.

2023-107 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Peter orienterte om status

2024-23 Glassbjørner (gave) til foredragsholdere (Thomas)

Ulike priser på ulike isbjørner. Fordel med at isbjørn som har samme størrelse som de med NUUGs logo er rimelig på glassmagasinet. 20-25 stk til ca 3000 - 4000 kroner

Forslag til vedtak: 20-25 stk. glassbjørner med budsjettramme 3000-4000 kroner kjøpes inn fra Glasmagasinet i Oslo. Status: Vedtaket ble godkjent av NUUG-styret Vedtak: Thomas Gramstad legger ut for isbjørner. Knut Yrvin kjører.

2024-24 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Status: Avtalen om lagring av videoutstyr hos David Noble er ikke fulgt opp av Marius Lund

Eventuelt

E1: Statusoppdatering om Ukraina+DebianEdu

Knut og Malin orienterte

E2: Info om laptop-prosjektet på NUUGs sider

Status: Johnny Solbu ordner info om dette på NUUGs nettsider.

Status: Johnny Solbu legger inn agendapunkt for godkjenning av referat på slutten av hvert møte og det skal inn hvem som har ansvar for å lempe ut referatet på wikien.

Dato for neste styremøte Onsdag 03 april 2024 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

Agenda neste styremøte: https://wiki.nuug.no/styre/20240403-agenda

Møtelink: https://meet.redpill-linpro.com/nuugmeeting

styre/20240313-referat (last edited 2024-04-14 19:34:54 by Malinux)