Agenda for styremøte i NUUG 2024-02-07

Tid: onsdag 07 februar 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2024-10 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Wed Feb 7 12:04:53 CET 2024.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  19    FIRMAMEDLEM
 104 53.1% Medlem under bedrift
  85 43.4% Personlig medlem
  4 2.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  69 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 57 ekstra medlemmer

Totalt 196 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
52 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 11.0 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
£ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2024-01-09.csv -p -y 2023
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2024

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Betalt 2024

Firmamedlem

19

41

26

25

25

24

22

19

17

Person under firma

104

177

122

116

117

111

107

95

98

Hvorav ekstra person under firma

57

68

56

55

55

53

55

47

57

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

78

67

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

-

Studenter

4

9

4

2

0

2

2

5

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

3

Totalt personer

196

258

220

204

206

205

197

181

170

Kolonnene for 2023 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene og inkluderer ikke utmeldte i løpet av året.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tallene og endringene tas tas til informasjon.

2024-11 Økonomistatus (Jon Petter)

Årsoppgjøret for 2023 er på det nærmeste klart og viser et underskudd på 22 735,79. Se vedlagt saldoliste for hele året: Saldobalanse-2023-12-31.pdf
Kontingentfakturaer som ikke ble betalt i 2023 foreslås avskrevet som tapt inntekt. Se dokument i bilagsarkivet
Noen som ikke har betalt to år på rad foreslås utmeldt, men avvente å slette dem til de har fått første purring på 2024-kontingenten.
3 medlemmer som ikke betalte i 2023 har nå betalt for 2024.

Det vil bli tatt kontakt med de valgte revisorene i løpet av februar for å avtale arbeidsform og tidsramme for revisjon av 2023-regnskapet.
Regnskapet for 2024 er etablert i regnskapssystemet, men ikke påbegynt ført.

Forslag til vedtak:
Tas tas til informasjon. Tapene tas inn i 2023-regnskapet. Ikke-betalere meldes ut som foreslått.

2024-12 Medlemsmøter som har vært

2024-13 Medlemsmøter som kommer

2024-14 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2024-15 Driftstatus (Peter/Solbu)

2024-16 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20240207-agenda (last edited 2024-02-07 15:22:17 by JonPetterBjerke)