Agenda for styremøte i NUUG 2023-02-01

Tid: onsdag 1 februar 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-09 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-10 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue 31 Jan 2023 05:51:17 PM CET.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  21    FIRMAMEDLEM
 106 53.0% Medlem under bedrift
  88 44.0% Personlig medlem
  3 1.5% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  10 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  66 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 54 ekstra medlemmer

Totalt 200 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.8 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

21

41

26

25

25

24

22

0

Person under firma

106

177

122

116

117

111

107

0

Hvorav ekstra person under firma

54

68

56

55

55

53

55

0

Personlig medlem

88

41

48

47

49

89

85

18

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

3

9

4

2

0

2

2

0

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

200

258

220

204

206

205

197

21

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.
Kontingentkrav for 2023 ble sendt ut 2023-01-19 med forfall 2023-01-31. Tabellen ovenfor viser kun innbetalinger
før forfall. I tillegg har det blitt innbetalt 66.030 på forfallsdagen, som ikke er registrert ennå.
4 710 kroner er kreditert som følge av utmeldinger.
41 710 kroner er ennå ikke betalt - erfaringsmessig kommer mye de nærmeste dagene.
USIT er ennå ikke fakturert - anslått fakturabeløp 26 000.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Ubetalte kontingenter for 2022, 4 450,00 kroner, er tapsført i regnskapet for 2022.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-11 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet for 2022 er ferdig ført, og årsoppgjørsdisposisjoner er tatt inn. Det gjenstår kontroll og
utarbeidelse av andre dokumenter før det kan oversendes til revisor.
Tapsliste er utarbeidet, vil bli lagt fram på neste styremøte for å avgjøre hvem som skal meldes ut av foreningen.
Aksjene i Samfunnsteknologi AS er tapsført etter avhendelse uten vederlag.

Nøkkeltall: Medlemsinntekter: 114 620 (2021: 119.205 med samme satser). Resultat (underskudd): -104 661,80 (2021: -30 651,33).

Se foreløpig årsoppgjør 2022: Saldobalanse-forelopig-2022-12-31.pdf

Regnskap for 2023 er ikke påbegynt.

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-12 Orienteringssak fra Arrangementskomiteen (Malin)

A. Vi får ny solid videorigg til nær 53.000 kroner etter en EFN-konferanse.

B. Det kommer forslag om mulig enda et kamera og mikrofon på mellomlang sikt.

C. Vi jobber også med lagerplass.

Dette er kun til orientering.

2023-13 Prosedyrer for vellykkede arrangementer (Malin)

Gjennomgang av hvordan vi jobber og hvorfor
Rutiner for gjennomføring av arrangementer:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/presentasjoner
Presentasjon:
https://docs.google.com/presentation/d/1oeqK29Acz1XYYzKM_8QSH4GdWOs172gKJceKZkkbXoQ/edit#slide=id.p

2023-14 Medlemsmøter som har vært

2023-01-24 NUUG-bar på Rebel.

2023-15 Kommende arrangementer (Malin)

Litt om neste arrangement:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit?usp=sharing

Skjema Tom Fredrik utarbeidet for arrangementsgruppen til å hente inn info om foredragsholdere:
https://docs.google.com/document/d/1cu2vBzJX4FN8vtLOyfDmqycGfZq5_tj6mLQ3r-krgJ8/edit#heading=h.83ct9grmo4ud

Informasjon om foredraget av Tom Fredrik og hans bakgrunn:
https://docs.google.com/document/d/1lmHD3nJEYPfDGEnyHGeCVsK_GmYNi7Z1vSGN2Enu-BI/edit?usp=sharing

Lenke til PDF med samme presentasjon Tom Fredrik holdt for OsloHack:
2022 Desember - CSAR-Oslohack-2.pdf

Lenke til der bildet av Tom Fredrik er hentet fra:
https://efn.no/en/home/team

Lenke til Facebook-invitasjonen om foredraget til Tom Fredrik:
https://www.facebook.com/events/5771841569603188

Lenke til Facebook-statistikk:
https://docs.google.com/presentation/d/1Sp6krnkE26Md8dTUH9Pb-paAIayMVJeHq7AHnnpIU8o/edit?usp=sharing

2023-16 Har noen forslag til arrangementer? (Malin)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=760483880
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

2023-17 Vi jobber med budsjett i arrangementskomiteen (Malin)

2023-18 Driftstatus (Johnny)

2023-19 Gjeninnføre (forhandle) medlemsfordeler (Knut)

Vi har tidligere hatt rabatt hos O'Reilly og Redpill-Linpro på kurs
og litteratur. Det kan være ønskelig å gjeninnføre dette. Vi tildeler
oppgaven om fremforhandling av vilkår.

2023-20 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2023-02-01-inn-styre-referat.pdf

styre/20230201-agenda (last edited 2023-03-07 00:18:09 by ThomasGramstad)