Agenda for styremøte i NUUG 2022-10-05

Tid: onsdag 05 oktober 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi, https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-81 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-82 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue 04 Oct 2022 02:47:22 PM CEST.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 108 53.2% Medlem under bedrift
  90 44.3% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 203 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.7 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

108

177

122

116

117

111

106

Hvorav ekstra person under firma

55

68

56

55

55

53

55

Personlig medlem

90

41

48

47

49

89

85

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

203

258

220

204

206

205

196

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Tas til informasjon

2022-83 Økonomistatus (Jon Petter)

Intet spesielt å melde om økonomien siden forrige møte.

Forslag til vedtak: Tas til informasjon

2022-84 Medlemsmøter som har vært

2022-09-13 Christian Thon fra Norges Blindeforbund, IKT-rådgiver med fokus på
universell utforming. I jobben lærer han synshemmede å bruke teknologi, bistår
bedrifter og organisasjoner med råd om universell utforming og bidrar i
forskningsprosjekter.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220913-digital-hverdag-uten-syn/

2022-85 Medlemsmøter som kommer

2022-10-11 Thor Henning Hetland: Næringsbygg og automasjon.
Om hvordan Enra og Rebel bygget et åpent "operativsystem" som
håndterer flere næringsbygg og kan brukes av leietakerne i disse
byggene.
https://nuug.no/aktiviteter/20221011-auto-building/

2022-11-08 Alexander Ottosson: Grensene for hemmelig
masseovervåking. Jurist ved Centrum för rättvisa i Stockholm,
representerer personer som har vært utsatt for brudd på sine
grunnleggende friheter og rettigheter, hovedsakelig i søksmål mot
stat og kommune.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20221108-grensene-for-hemmelig-masseovervaking/

Se også liste med forslag til medlemsmøtetemaer her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-86 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-87 Driftstatus (Johnny)

Hans-Petter Fjeld er valgt som ny leder i Driftgruppa. Driftgruppa er i gang med månedlige møter.
(Se drift.)

2022-88 Status Samfunnsteknologi AS (Malin)

Status for selskapet og prosjektene. Hva har skjedd siden sist, hva er fornuftige neste steg.
Malin har blitt kontaktet av og snakket med Bjørn Remseth som ga viktig informasjon i saken.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-10-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20221005-agenda (last edited 2022-11-08 16:27:07 by ThomasGramstad)