Agenda for styremøte i NUUG 2022-08-17

Tid: onsdag 17 august 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-61 Konstituering av nytt styre

2022-62 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-63 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue 16 Aug 2022 05:46:58 PM CEST.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 108 52.9% Medlem under bedrift
  91 44.6% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.5 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

108

177

122

116

117

111

106

Hvorav ekstra person under firma

55

68

56

55

55

53

55

Personlig medlem

91

41

48

47

49

89

84

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

204

258

220

204

206

205

195

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Tas til informasjon

2022-64 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført og avstemt med banken til og med 2022-07-31. Saldobalanse for perioden 1 til 7,
sammenlignet med fjoråret: Saldobalanse-2022-08-16.pdf
Utgifter som er vesentlig større enn i 2021: Medlemsmøter, grunnet reise fra USA. Teknologihuset,
grunnet stor prisøkning etter flytting til Rebel.

Ellers intet spesielt å melde om økonomien.

Forslag til vedtak: Tas til informasjon

2022-65 Hvordan får vi rekruttert nye medlemmer? (Knut)

Vi trenger å få inn flere medlemmer. Knut presenterer noen ideer, og ønsker flere innspill.

2022-66 Medlemsmøter som har vært

Medlemsmøte 2022-06-07 Sebastian Kuzminsky: Free Software for Fabrication
Klokken 18:30, i Møterom Kim, Rebel, Universitetsgata 2, Oslo
Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack
needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220607-fabrication/

2022-06-15: Digitalt årsmøte onsdag 15 juni.
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete

2022-07-12: Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).
https://wiki.nuug.no/sommerfest2022

2022-67 Medlemsmøter som kommer

2022-08-16: Digital selvbestemmelse. Vi får besøk fra Sverige av CEO Johan Bernhardsson
som vil snakke om frie produkter som sikrer digital selvbestemmelse på jobb og mobil.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220816-digital-selvbestemmelse/

Se også oppdatert liste med forslag til temaer for medlemsmøter her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-68 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-69 Driftstatus (Johnny)

Status gjenoppretting av backup-løsning.

Oppdatering av gamle Debian-versjoner.

Status på serie av nye oppdateringsadvarsler fra USIT.

Noe nytt om Blade-servere og USIT?

2022-70 Status Samfunnsteknologi, behov for ny NUUG-representant (Peter)

Det er behov for ny person til å representere NUUG i styret for Samfunnsteknologi AS.
Peter Hansteen kan ikke ta slikt verv av kontraktsmessige grunner.

Generalforsamling i Samfunnsteknologi AS ble avholdt 28. juni 2022. Ny ekstraordinær
generalforsamling blir avholdt så snart NUUG har meldt at vi har ny representant klar.
Peter orienterer om andre relevante forhold etter behov.

Forslag til vedtak: NN overtar som NUUGs representant i styret i Samfunnsteknologi AS.

2022-71 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-08-17-inn-styre-referat.pdf

styre/20220817-agenda (last edited 2022-10-02 22:48:43 by ThomasGramstad)