Agenda for styremøte i NUUG 2022-05-04

Tid: onsdag 04 mai 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-37 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-38 Opprykk for vara 1 til ordinært styremedlem (Peter)

Geir Isene har vært sykmeldt mesteparten av sin valgperiode hittil. Nå er vi
nær fristen for underskriving av regnskap og revisjon, noe som krever underskrift
av samtlige styremedlemmer. Det har ikke lykkes å få avtalt noe om videre
styrearbeid med Geir Isene, og det foreslås derfor at førstevara Johnny Solbu
trer inn som ordinært styremedlem for resten av valgperioden.

2022-39 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue 03 May 2022 09:48:25 AM CEST.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 105 52.8% Medlem under bedrift
  89 44.7% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  64 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 52 ekstra medlemmer

Totalt 199 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.4 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

105

177

122

116

117

111

103

Hvorav ekstra person under firma

52

68

56

55

55

53

52

Personlig medlem

89

41

48

47

49

89

82

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

199

258

220

204

206

205

190

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

8 kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 5 270 kroner. Ingen innbetalinger siden sist.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2022-40 Økonomistatus (Jon Petter)

Saldobalanse for perioden januar til april 2022, sammenlignet med 2021: Saldobalanse-2022-05-04.pdf

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2022-41 Medlemsmøter som har vært (Thomas)

Medlemsmøte 2022-04-26 på Rebel: LVM og MDRAID med Malin Bruland
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220426-lvm/

2022-42 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2022-05-10 på Rebel. Martin Langsjøen om WebRTC og åpne møteplattformer
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220510-webrtc/

Medlemsmøte 2022-06-07 Sebastian Kuzminsky: Free Software for Fabrication
Klokken 18:30, i Møterom Kim, Rebel, Universitetsgata 2, Oslo
Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack
needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220607-fabrication/

2022-06-15: Digitalt årsmøte onsdag 15 juni.
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete

2022-07-12: Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

Se oppdatert liste med forslag til medlemsmøter her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-42 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-43 Driftstatus (Johnny/Peter)

Utvide video-plass (LVM) på video.nuug.no. Tenke på flytting av hele video-arkivet til større maskin.

Flytting av NUUG-maskiner hos USIT til nytt maskinrom i Ole Johan Dahls hus er gjennomført.

Blade-servere er kjøpt inn og foreløpig plassert i kjeller/lagerplass.

2022-44 Prosjekter som vi bør terminere (Peter)

FiksGataMi og Mimes brønn har i flere år stått uten vedlikehold og uten personer som
er villige og kompetente til å gå inn for å få systemene i forsvarlig stand. Derfor
bør disse ikke lenger være synlige for offentligheten igjen før vi har fått noen som
vil ta reelt eierskap og sørge for forsvarlig drift og vedlikehold. Foreslå dato for
terminering eller avtale om videreføring på faglig forsvarlig vis.
Forslag til vedtak: Terminering eller overlevering innen utløpet av august 2022.

OBS: Merk at "eierskap" til prosjektene i forhold til Samfunnsteknologi må avklares aller først!

2022-45 Forberedelser til årsmøtet 15 juni (Jon Petter)

Dagsorden for årsmøte er fast, se vedtekter og bruk tidligere årsmøte som mal. Organisere
underskrift av nødvendige regnskapspapirer. Sende ut innkalling. Gjøre klar/hente inn alle
dokumenter (fx valgkomiteens innstilling).

* Vedtektsendringer. Forslag med begrunnelse må settes sammen

* Kontingentsatser og budsjett

Se vedlagt regneark: budsjett-2022-2023-v0.ods

Kontingentsatsene kan beholdes, da får vi et underskudd på 76 000 kroner. Om vi skal få
et resultat nær null, så må kontingentsatsene økes med ca 70%.
Budsjettregnearket inneholder begge mulighetene. Med en egenkapital på mer enn 800 000
etter 2022 så kan vi velge å gå med underskudd i enda noen år framover.

2022-46 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Vi bestemte på forrige styremøte 06 april at vi i løpet av våren/sommeren ønsker å kjøpe inn
en laptop med videokamera og installere den nyeste frie programvaren for strømming og video-opptak
på den. Dette skal erstatte den gamle, store, tungrodde videoriggen som er utdatert, tung og vanskelig
i praktisk bruk, og vil i praksis føre til reorganisering av videogruppa til NUUG (som nå er inaktiv).

Dette haster nå å få ordnet! Video av medlemsmøtet 26 april ble reddet i siste liten med mobil og stativ.

2022-47 Hvordan bruke wiki og NUUGs styreagendaside (Thomas)

Når du legger inn en helt ny sak på agendaen, legg også inn hvem som skal snakke om saken. Da
slipper sekretariatet å gjette.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-05-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20220504-agenda (last edited 2022-08-01 01:06:59 by ThomasGramstad)