Agenda for styremøte i NUUG 2022-03-01

Tid: tirsdag 01 mars 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-20 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget man 28 feb 2022 16:08:13 CET.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 105 52.5% Medlem under bedrift
  90 45.0% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  64 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 52 ekstra medlemmer

Totalt 200 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.3 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

105

177

122

116

117

111

103

Hvorav ekstra person under firma

52

68

56

55

55

53

52

Personlig medlem

90

41

48

47

49

89

81

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

200

258

220

204

206

205

189

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX. Kontingent for 2022 ble fakturert 2022-01-14, forfall 2022-01-28.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Utmeldingene, endringene og tallene tas til orientering.

2022-21 Økonomistatus (Jon Petter)

Årsoppgjøret for 2021 er klart for å sendes til revisor:
arsregnskap_NUUG_2021.pdf arsregnskap_NUUG_2021.ods

Tapsavskrivninger og tvangsutmeldingene som skal godkjennes av styret:
https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2021-12-31-inn-tapsliste-2021.pdf

Regnskapet er a jour til og med januar 2022.

Forslag til vedtak: Regnskapet oversendes revisor. Tapsavskrivningene vedtas.
To ikke-betalere meldes ut. Det øvrige tas til orientering.

2022-22 Medlemsmøter som har vært

2022-02-08: NUUG-bar med fagøl (etc ++) i Skråplanet på Rebel fra 18:30.

2022-23 Medlemsmøter som kommer

2022-03-15: LVM og MDRAID med Malin Bruland og Roy Karlsbakk, på Rebel,
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220315-lvm/

Martin har fått klarsignal fra Redpill-Linpro for å invitere
foredragsholder fra Sverige hit, om samhandlingsløsninger (Jitsi,
LibreOffice, Nextcloud) hostet i Norden for datasuverenitet;
konseptuelt foredrag. Dette møtet planlegges til 26 april.
Martin mer teknisk om WebRTC og åpne møteplattformer 10 mai.

Petter har en foredragsholder om 3D-fresing av metall som ønsker
å komme i juni -- altså "Jern og Metall"-foredrag, 14 juni.

Årsmøte ca 15-20 juni.

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

Se oppdatert liste med forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-24 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2022-25 Driftstatus (Johnny / Peter)

2022-26 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Status flytting av NUUGs maskinvare på USIT til nabobygget, Ole Johan Dahls hus.

Eventuelt

E1: Orientering om booking på Rebel (Thomas)

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-03-01-inn-styre-referat.pdf

styre/20220301-agenda (last edited 2022-04-15 21:59:43 by ThomasGramstad)