Agenda for styremøte i NUUG 2022-02-01

Tid: tirsdag 01 februar 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-10 Godkjenning av referat fra forrige møte

2022-11 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget tir 1 feb 2022 14:20:01 CET.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 107 52.7% Medlem under bedrift
  91 44.8% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  66 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 54 ekstra medlemmer

Totalt 203 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.2 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

15

Person under firma

107

177

122

116

117

111

40

Hvorav ekstra person under firma

54

68

56

55

55

53

7

Personlig medlem

91

41

48

47

49

89

76

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

1

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

203

258

220

204

206

205

120

Kolonnene for 2020 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX. Kontingent for 2022 ble fakturert 2022-01-14, forfall 2022-01-28.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2022-01-03

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De 5 nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Utmeldingene, endringene og tallene tas til orientering.

2022-12 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er a jour til 31.12.2021. Kun noen få årsoppgjørsdisposjoner gjenstår før dokumentene kan samles og sendes til revisor, antagelig i løpet av februar. Foreløpig saldobalanse viser et underskudd på 27 431,33. Saldobalanse-2021-12-31.pdf

Innkomne fakturaer utenom de vanlige:

Dollarkontoen er slettet hos DNB og blir ikke regnskapsført i 2022. Dokument ibilagsarkivet.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2022-13 Medlemsmøter som har vært

Ikke noe medlemsmøte i januar.

2022-14 Medlemsmøter som kommer

NUUG-bar 8 februar.

LVM og MDRAID med Malin Bruland og Roy Karlsbakk 15 mars.

Se oppdatert liste med forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-15 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2022-16 Driftstatus

Status diskproblemer: Det oppstod nylig diskproblemer på NUUGs maskinvare
(som står på USIT). Vi har imidlertid en ny disk samme sted som ikke var blitt
aktivert.

Status flytting av NUUGs maskinvare på USIT til nabobygget, Ole Johan Dahls hus.

2022-17 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Peter og Johnny -- geekbay-arbeidsmøte

FiksGataMi og Samfunnsteknologi

2022-18 Indeksprisjustering av lønn til sekretariatet (Peter)

Timelønnen til sekretariatet har vært uendret siden 2014. Det foreslås å justere
etter konsumprisindeksen, dvs at timelønnen økes fra NOK 300.- til NOK 360.-

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-02-01-inn-styre-referat.pdf

styre/20220201-agenda (last edited 2022-03-26 20:37:45 by ThomasGramstad)