Agenda for styremøte i NUUG 2022-01-04

Tid: tirsdag 04 januar 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-01 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget man 3 jan 2022 21:29:24 CET.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv | iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  24    FIRMAMEDLEM
 111 53.1% Medlem under bedrift
  93 44.5% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  65 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 53 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.4 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

24

41

26

25

25

24

0

Person under firma

111

177

122

116

117

111

0

Hvorav ekstra person under firma

54

68

56

55

55

53

0

Personlig medlem

93

41

48

47

49

89

0

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

0

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

209

258

220

204

206

205

0

Kolonnene for 2020 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX. Kontingent for 2022 er ikke fakturert ennå. Fakturering planlegges om få dager.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-12-05

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Utmeldingene, endringene og tallene tas til orientering.

2022-03 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ennå ikke ajour etter årsskiftet. Årsoppgjør for 2021 påbegynnes i januar.
Reiseregning vedrørende foredragsturne i november er mottatt i desember. Utbetalt i 2022.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2022-04 Medlemsmøter som har vært

2021-12-14: NUUG-bar med fagøl (+fagvin, fagbrus, fagmost, fagsider, fagvann++) i Skråplanet på Rebel fra 18:30.

2022-05 Medlemsmøter som kommer

Heldigitalt medlemsmøte i januar? Andre tirsdag er 12 januar.

Mulige temaer:

Einar Ingebrigtsen: Event sourcing, open source.

Geir: programmering i Ruby Curses for terminal.

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-06 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2022-07 Driftstatus

Status diskproblemer: Det oppstod nylig diskproblemer på NUUGs maskinvare
(som står på USIT). Vi har imidlertid en ny disk samme sted som ikke var blitt
aktivert.

Status flytting av USIT-maskinvare, som er planlagt i januar.

2022-08 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Peter og Johnny -- geekbay-arbeidsmøte

FiksGataMi og Samfunnsteknologi

2022-09 Spørsmål fra EFN (Thomas)

Kan EFN få plass til 2x1U servere i racket som NUUG har hos USIT?
Kan EFN eventuelt få ha noen tjenester som står bak Varnish i NUUG sin Varnish-installasjon?

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-01-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20220104-agenda (last edited 2022-02-28 21:32:58 by ThomasGramstad)