Agenda for styremøte i NUUG 2021-08-03

Tid: tirsdag 03 august 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-57 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ordinært referat fra 2021-06-21.

2021-58 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget søn 1 aug 2021 09:34:16 CEST.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 114 54.3% Medlem under bedrift
  91 43.3% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 210 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.1 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

24

24

Person under firma

114

113

113

Hvorav ekstra person under firma

55

55

55

Personlig medlem

91

90

85

Studenter

2

2

2

Æresmedlem

3

3

3

Totalt personer

210

208

203

Kolonnen "Betalt 2020" omfatter kun medlemmer som ikke er utmeldt eller innmeldt etter 2020-12-31 og omfatter også medlemmer som har betalt i 2021, men ikke i 2020.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-06-21

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Tallene tas til orientering.

2021-59 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskap er ikke ført etter siste styremøte. Ingen store bevegelser unntatt dollarsalget.

Salg av dollar

Etter samråd mellom kasserer og leder ble hele dollarbeholdingen på USD 20.113,48 vekslet til NOK og overført til høyrentekontoen den 2021-07-21, til kurs 9,0122; veldig nær årsbeste. Omtrent 9900 kroner av det bokførte tapet på 25 964 i 2020 kan dermed inntektsføres i 2021. Bokføringsbilag: 2021-07-21-inn-dollarsalg.pdf (tilgang med styrepassord). Foreslår å slette dollarkontoen som nå har saldo 0 og som det framover ikke vil være bruk for.

attachment:dollarkurs-2021.png

Tilganger i nettbanken

Oversikt over tilganger. Både betalinger og administrasjon krever godkjenning fra to brukere. Dette er vanligvis Jon Petter og Peter, mens Adrian har vært reserve.

Bruker-ID

Navn

Type

Forslag

TB84***

Jon Petter Bjerke

Adm/Bestiller

Beholdes

TU16***

Adrian Kjær Dalhaug

Vanlig

Fjernes

TU16***

Peter N M Hansteen

Adm/Bestiller

Beholdes

?

Knut Yrvin

Vanlig

Ny

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsstatus og dollarsalg til orientering. Dollarkontoen slettes. Tilganger til nettbanken endres slik at ny nestleder overtar tidligere nestleders rolle.

2021-60 Medlemsmøter som har vært

NUUGs årlige sommerfest 2021-07-13. https://wiki.nuug.no/sommerfest2021

2021-61 Medlemsmøter som kommer

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppa etc.)

2021-62 Driftstatus

2021-63 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Status geekbay, programvare etc.

Rebel: status, utstyr osv.

Video fra medlemsmøtet 2021-06-08 er fremdeles fraværende.

2021-64 Status/fremdrift samarbeid om felles driftsorg (Thomas)

(Denne saken er en fortsettelse av sak 2021-56.)

1. Hva gjør vi med tilsynelatende manglende interesse fra tidligere driftere av NUUGs tjenester for å hjelpe til med overgangen av tjenestene til felles driftsorganisasjon? Hvordan få til opplæringshjelp i tjenestene?

2. NUUG må foreslå et nytt styremedlem til å erstatte Adrian som NUUGs representant i selskapets styre. Forslag: Peter som nytt styremedlem og kontaktperson hvis ikke andre kandidater kommer frem på styremøtet.

2021-65 Administrator og plan for NUUGs Meetup-gruppe (Jon Petter)

NUUGs Meetup-gruppe er nå et betalt abonnement. Vi trenger en aktiv administrator og en plan for bruken av gruppa.

2021-66 Opprydding i NUUGs vedtekter (Thomas)

NUUGs vedtekter har indre selvmotsigelser ved at noen paragrafer legger til grunn at styremedlemmer velges for to år, mens andre paragrafer legger til grunn at styremedlemmer velges for ett år. Det har tidligere vært foreslått løsninger basert på to år, men det har vist seg vanskelig å løse alle konsekvensene og problemene premisset om to år medfører.

Det foreslås nå å istedet utarbeide et vedtektsforslag basert på premisset om at alle verv skal velges for ett år om gangen, og Thomas melder seg til å utarbeide et slikt vedtektsforslag.

2021-67 Plan for økt aktivitet og medlemsrekruttering (Knut)

I løpet av sommeren har Knut og Peter snakket litt om hvordan vi kan få opp aktiviteten og medlemstallet. Knut innleder.
https://wiki.nuug.no/styre/20210803-agenda?action=AttachFile&do=view&target=2021-08-09-inn-aktivitetsplan-yrvin-medlemsrekruttering.pdf

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-08-03-inn-styre-referat.pdf

styre/20210803-agenda (last edited 2022-08-27 01:56:25 by ThomasGramstad)