Agenda for styremøte i NUUG 2021-04-12

Tid: mandag 12 april 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-27 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ordinært referat fra 2021-03-01.

2021-28 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
lør 10 apr 2021 18:13:31 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 114 55.1% Medlem under bedrift
  88 42.5% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

24

24

Person under firma

114

113

113

Hvorav ekstra person under firma

55

55

55

Personlig medlem

88

88

74

Studenter

2

2

2

Æresmedlem

3

3

3

Totalt personer

207

206

192

Merknader:

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-01-30

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2021-29 Økonomistatus (Jon Petter)

Årsoppgjøret for 2020 ble oversendt til revisor den 2021-03-07. Tilbakemelding mottatt om at de begynner å se på det over påske. Ennå ingen ny utvikling, men de har lovet å ha det ferdig i tide for vårt årsmøte i juni.

Regnskapet er a jour fram til i dag, unntatt bankavstemming. Utdrag av utgifter og inntekter hittil i år:

Leverandørgjeld
2021-01-02   U7630   1 680,00   Postboksleie 2021
2021-01-02   U7631  10 465,00   Lagerleie 2021
2021-01-04   U7629  21 875,00   Partneravtale 2021
2021-01-31   U7632   1 655,00   Sendregning jan 2021
2021-02-11   U7633   1 000,00   Frikanalen 2021 
2021-02-28   U7634   3 000,00   Sekr/regnsk jan-feb
2021-02-28   U7635    430,00   Sendregning feb 2021
2021-03-31   U7636    101,25   Sendregning mar 2021
SUM           40 206,25

Lønn til ansatte
2021-01-04   L58    6 000,00   Lønn jan 2021
2021-02-06   L59    5 700,00   Lønn feb 2021 
2021-03-06   L60    6 300,00   Lønn mar 2021 
2021-04-04   L61    3 450,00   Lønn apr 2021
SUM           21 450,00

Fakturert kontingent
Medlem personlig     36 590,00
Medlem firma       57 600,00
Medlem firma ekstra p   4 000,00
SUM           98 190,00

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2021-30 Medlemsmøter som har vært

2021-31 Medlemsmøter som kommer

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppa etc.)

2021-32 Driftstatus

Utvide diskplass på Nerdhaven.

Videresende epost som kommer til root@enellerannenNUUGmaskin. Forslag: Thomas oppdaterer /etc/aliases på maskinene.

2021-33 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Noe nytt om Geekbay? DNS og flytting av /home (Johnny)

Noe nytt om Vipps? Ref styresak 2021-25 (Jon Petter?

Kasserers kommentar: Vi kan bestille Vippsnummer for bedrift og dermed motta betalinger til vår konto. Det koster ingenting å etablere, men har et gebyr på 1,75% av hver innbetaling (7,175 kroner for en typisk kontingentbetaling). Sammenlignet med faktura+innbetaling som koster 11 + 3 kroner pluss moms ved bruk av sendregning så er det ikke avskrekkende.

Vi kan benytte dette til å la personer tegne medlemskap, supplert med et (papir?)skjema med mobilnummer og adresse-opplysninger. Det vil gå utenom Sendregning og dermed gjøre bokføringen noe annerledes, men skal ikke være umulig å håndtere. Forslag kan være å bruke dette for førstegangsinnmeldinger, og senere sende faktura via Vipps som vi allerede har støtte for gjennom sendregning. Hvis vi får mer enn 50 000 i omsetning via Vippsnummer årlig så må vi investere i et godkjent kassasystem. Siden Vippsnummeret bare kan brukes til å motta penger så er det ingen betenkeligheter med dette når det gjelder disposisjonsrett for bankkonto.

Konklusjon: Styret kan vedta å opprette et vippsnummer, og begynne å eksperimentere med det. Skjemaer og rutiner må etableres før det tas i bruk i stor stil.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-04-12-inn-styre-referat.pdf

styre/20210412-agenda (last edited 2021-05-23 16:13:26 by JonPetterBjerke)