Agenda for styremøte i NUUG 2020-11-09

Tid: mandag 09 november 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-98 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

a) Ordinært referat fra 2020-10-05.

b) Godkjenning av referat fra arbeidsmøte 2020-11-02.

c) Det foreslås å droppe referatskriving fra fellesmøte #1 om Intensjonsavtale for felles driftsorganisasjon, da dette møtet fungerte som et introduserende pratemøte der personene ble kjent med hverandre, og det er lite konkret å referere fra dette møtet. Alt konkret finnes i Intensjonsavtalen selv, samt i Adrians oppsummering fra møte #2 (og i tidligere samledokument/referat fra 3 forberedende møter). Det foreslås altså å slette lydopptak uten å skrive referat fra fellesmøte #1.

2020-99 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
lør 31 okt 2020 10:21:51 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.5% Medlem under bedrift
  50 24.2% Personlig medlem
  35 16.9% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
lør 31 okt 2020 10:22:45 CET
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.8% Medlem under bedrift
  49 23.8% Personlig medlem
  35 17.0% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Det er pr 2020-11-07 ikke gjort endringer i medlemslisten siden disse rapportene ble laget.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-04:

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2020-100 Økonomistatus (Jon Petter)

Ingen uventede utgifter.

Saldoliste for årets 10 første måneder sammenlignet med 2019: saldoliste-2020-01--10.pdf. Merk at medlemsinntekter og overskudd ikke er sammenlignbart med 2019, da fakturering for 2020 ble utført i oktober 2019 og periodisering ble gjort først pr 2019-12-31. Inntektene som vises i 2019-kolonnen er ca. doble, siden de inneholder inntekter for både 2019 og 2020. Slike fenomen vil vi ikke se framover, hvis vi begynner å fakturere etter 1. januar.

Avslutte dollarkonto

Vi har en dollarkonto i DNB, med for tiden USD 20 113 innestående. Kontoen er ikke rentebærende. 17 000 av dette beløpet ble kjøpt den 2020-03-12 til kurs 9,85. Dette kjøpet ble gjort for å sikre kursen som ble brukt i budsjettet for 2021 til å betale USENIX-kontingent, slik det har vært gjort hvert år i mange år. Når dette behovet nå faller bort så bør det vurderes å selge ut innholdet på dollarkontoen og så slette hele kontoen. Hvis vi hadde solgt fredag 2020-10-30 så ville vi fått kurs omkring 9,50 og gått på agio-tap på rundt 7 000 kroner. Bare noen dager tidligere ville tapet ha vært 12 000. Opdatering den 2020-11-07: Kursen er nå 9,16 og tapet ved salg nå vil være ca 14 000. Vi har ingen behov for en slik dollarbeholdning i tiden framover, så det vil være ønskelig å avslutte dette i år og dermed få det ut av regnskapet i 2020. Velger vi å bli sittende med dem så får vi tapet i regnskapet for 2020 basert på kursen ved årsskiftet, samt mulighet for gevinst ved å selge senere.

Kursutviklingen siste år: dollar.jpg Den røde linjen viser omtrent kursen for siste kjøp.

Forslag til vedtak: Innestående på dollarkontoen selges og overføres i kroner til plasseringskonto i inneværende år, hvis og når kursen er på et forsvarlig nivå. Kasserer og leder avgjør i fellesskap om og når salget skal finne sted. Forøvrig tas redegjørelsen til orientering.

2020-101 Medlemsmøter som har vært

2020-102 Medlemsmøter som kommer

To heldigitale møter planlegges:

Medlemsmøte 2020-11-10: Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere using only Free Software and Open Hardware. https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/

Medlemsmøte 2020-12-08: The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest views on the world at large for NUUG.

2020-103 Driftstatus

Det kommer rett som det er henvendelser i RT som spør om når Mimes Brønn kommer tilbake igjen, og det er også to personer som spør om det er noe de kan gjøre for å bidra/hjelpe. Det ser ut som ingen svarer på disse henvendelsene. Det foreslås å utpeke en designert person i styret til å svare på slike henvendelser om Mimes Brønn. Det foreslås videre at styret utformer en policy for hva som skal svares til folk som tilbyr seg å hjelpe til med Mimes Brønn.

2020-104 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-sertifikat på Mailman-underdomener. Automatisk omdirigering fra http til https. Thomas har fått oppskrift på hvordan gjøre alle disse tingene fra Adrian. Ikke gjennomført ennå.

Status Geekbay: Noe nytt om flytting av home.nuug.no fra nerdhaven til geekbay, og omkobling av DNS? Andre nyheter om geekbay?

Status tilde-server: Noe nytt? (Ref styresak 2020-97).

2020-105 Samarbeid med ISOC Norge (medlemsmøter) (Thomas)

2020-106 Intensjonsavtale for felles driftsorganisasjon (Adrian)

Jfr tilsendt avtaleforslag fra Tom Fredrik, og utfyllende innspill fra Fredrik. Se også bakgrunnsmateriale fra sak 2020-87.

Forslag til vedtak: NUUG signerer Intensjonsavtalen.

2020-107 Innkalle til ekstraordinært årsmøte (Jon Petter)

På grunn av den oppståtte situasjonen med at USENIX stanser vår mulighet for kollektivt medlemskap hos dem må NUUG endre vedtektene og fastsette nye kontingentsatser for 2021, og dette må gjøres på et årsmøte. Vi vil derfor avholde et ekstraordinært årsmøte for å behandle denne saken.

Et slikt årsmøte kan arrangeres online på samme måte som det ordinære årsmøtet ble avholdt. Med 3 ukers innkallingsfrist kan dette årsmøtet avholdes førest uka i desember, tidligst tirsdag 01.12. Forslag til innkalling med saksliste og vedtaksforslag finnes her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2020ekstraordinaert-aarsmoete . Styret må ta stilling til forslagene som framgår av innkallingen, spesielt vedtektsendringer, kontingentsatser, innkrevingstidspunkt og rabattsatser, samt forslag om suppleringsvalg til styret.

Ny sats for bedriftsmedlemmer er beregnet slik. Gammel sats: 5700. Kostnad for Usenix: 120 * 9,85 = 1182. Beregning: 5700 - 3 * 1182 = 2154. Ikke alle har 3 personmedlemmer, derfor foreslås et lite tillegg for å ta hensyn til dette. Ny sats: 2 400. Tillegg for ekstra personmedlem: 400. Vedtektene sier at det skal være rabatt i forhold til personlig medlem.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-11-09-inn-styre-referat.pdf

styre/20201109-agenda (last edited 2020-12-09 23:13:46 by ThomasGramstad)