Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2020-06-22 17:28:50
Size: 4930
Comment:
Revision 15 as of 2020-06-30 22:57:43
Size: 4935
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 112: Line 112:
attesterer i RT de utbetalingene som er foretatt før årsmøtet. Nye utebetalinger attesteres av Peter. attesterer i RT de utbetalingene som er foretatt før årsmøtet. Nye utbetalinger attesteres av Peter.
Line 114: Line 114:
Merknad: En enkeltperson kan aldri iverksette overføringer i nettbanken, alt må godkjennes av en annen person. Merknad: En enkeltperson kan aldri alene iverksette overføringer i nettbanken, alt må godkjennes av en annen person.

Agenda for styremøte i NUUG 2020-06-22

Tid: mandag 22 juni 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Hallvard Nygård (vara 1)
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-57 Konstituering av nytt styre

2020-58 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-59 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 21 jun 2020 12:10:33 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.3% Medlem under bedrift
  47 22.8% Personlig medlem
  34 16.5% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 21 jun 2020 12:12:38 CEST
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.8% Medlem under bedrift
  46 22.5% Personlig medlem
  33 16.2% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-04-25:

 • 1 innmelding (1 medlem under bedrift)
 • 2 utmelding (2 medlem under bedrift)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp (kontingenten er betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

2020-60 Økonomistatus (Jon Petter)

Tilganger og rutiner for banken

Følgende har nå tilgang til nettbanken og kan være blant de to som kreves for å godkjenne utbetalinger: Jon Petter, Martin, Hans-Petter.

Forslag til endring:

 • Hans-Petter og Martin fjernes som godkjenner og tilgangen til nettbanken fjernes
 • Peter og Adrian gis tilgang til nettbanken

Forslag til rutine:

 • Jon Petter attesterer som kasserer og 1. godkjenner
 • Peter attesterer og 2. godkjenner
 • Adrian som reserve

Fram til endringene er gjennomført i nettbanken så fortsetter Martin å godkjenne løpende utbetalinger. Han attesterer i RT de utbetalingene som er foretatt før årsmøtet. Nye utbetalinger attesteres av Peter.

Merknad: En enkeltperson kan aldri alene iverksette overføringer i nettbanken, alt må godkjennes av en annen person.

Regnksapsstatus

Regnskapet er komplett ført til og med 2020-05-31. Saldoliste vedlagt. saldoliste-2020-01--05.pdf

2020-61 Medlemsmøter som har vært

2020-62 Medlemsmøter som kommer

2020-63 Driftstatus

2020-64 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-65 Instruks for Valgkomiteen (Thomas)

Det finnes en del tips her og der til Valgkomiteen, på tide å samle det i en "offisiell" instruks. Instruksforslaget er sendt på epost til styret.

2020-66 Forberedelse av forslag om vedtektsendringer fra styret til neste årsmøte (Thomas)

Noen punkter å vurdere fra kassereren, for å forenkle arbeidet med medlemsregister, fakturering, budsjett og regnskap:

 • Skal Usenix fortsatt være inkludert i kontingenten, eller faktureres separat (krever evt endret avtale med Usenix)?
 • Forenkle medlemskapsstrukturen og fjerne bindingen mellom personer og bedrifter
 • Fakturere kontingent for inneværende år i januar istedenfor i oktober året før. Dette er på linje med de fleste foreninger, men gjør det problematisk med Usenix.

2020-67 Tilde-server (Adrian)

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 17 august 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble
 • Diskutere oppstart av arbeidsgruppen som skal se på fremtiden til foreningen.

styre/20200622-agenda (last edited 2020-07-15 08:04:40 by ThomasGramstad)