Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2020-07-15 08:07:49
Size: 3466
Comment:
Revision 9 as of 2020-07-15 08:08:34
Size: 3656
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 118: Line 118:

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-05-20-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2020-05-20

Tid: onsdag 20 mai 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-50 Godkjenning av referat fra styremøtet 2020-04-27

2020-51 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Tue May 19 18:00:06 CEST 2020
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 119 57.5% Medlem under bedrift
  47 22.7% Personlig medlem
  34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  72 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 57 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Tue May 19 18:01:41 CEST 2020
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 119 58.3% Medlem under bedrift
  45 22.1% Personlig medlem
  33 16.2% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  72 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 57 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-04-25:

 • 1 innmeldinger (1 personlig medlem under bedrift; ikke betalt)
 • 1 endret status (fra personlig medlem til medlem under bedrift; betalt)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2020-52 Økonomistatus (Jon Petter)

Årsregnskapet 2019 er gjennomgått av revisor og erklæring blir utstedt så snart de får tilsendt komplett årsregnskap med balansen undertegnet av hele styret, samt brev fra ledelsen undertegnet av leder og regnskapsfører. Regnskapet ble vedtatt av styret den 2020-05-09 uten møte.

Forøvrig ikke noe nytt å melde for 2020.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2020-53 Medlemsmøter som kommer

2020-54 Driftstatus

2020-55 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-56 Ferdigstillelse og utsending av innkalling og papirer til årsmøtet

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 22 juni kl 20:00-21:30 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-05-20-inn-styre-referat.pdf

styre/20200520-agenda (last edited 2020-07-15 08:08:34 by ThomasGramstad)