Agenda for styremøte i NUUG 2020-03-02

Tid: mandag 02 mars 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-21 Godkjenning av referat fra styremøtet 2020-02-10

2020-22 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Mar 1 11:54:43 CET 2020
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 55.0% Medlem under bedrift
  49 23.2% Personlig medlem
  39 18.5% Personlig medlem uten USENIX
  2 0.9% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 211 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.4 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

Sun Mar 1 11:56:01 CET 2020
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 112 58.3% Medlem under bedrift
  43 22.4% Personlig medlem
  30 15.6% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.6% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 192 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-02-09:

1 utmelding (Personlig medlem uten Usenix).

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Beregnet fra Sendregning: For 2020 er det fakturert totalt 293 189. Fortsatt utestående: 21 880 (nesten halvparten skyldes to bedriftsmedlemmer som ikke har betalt tross lovnader). Kreditert på grunn av utmeldinger: 12 914. Netto innbetalt: 258 395.

Forslag til vedtak: Tallene og endringen tas til orientering.

2020-23 Økonomistatus (Jon Petter)

Det foreslås å kjøpe dollar (overføre internt til dollarkonto) for å dekke Usenix i 2021). Saldo nå er 23 067 $. Faktura fra Usenix er ennå ikke mottatt, antatt sum 19 050 $. Estimert senere i år 500 $. Rest på konto vil være ca 3 500 $. Ved antatt stabilt medlemstall trenges tilførsel av ca 17 000 $. Det foreslås å kjøpe dem nå.

Årsavslutningen er så godt som ferdig. Vedlagt regnskap slik det blir sendt til revisor. arsregnskap_NUUG_2019.xls Håper å kunne oversende til revisor i løpet av noen dager.

Driftsresultatet viser -32 163 (underskudd) mot budsjett -61 010. Ordinært resultat (med finans) -43 804.

Forslag til tapsavskrivning og tvangsutmelding av ikke-betalende medlemmer. Totalsum 15 993,75. 7 medlemmer foreslås utmeldt. Liste i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det kjøpes dollar som beskrevet. Tapene avskrives og 7 medlemmer meldes ut.

2020-24 Medlemsmøter som har vært

2020-25 Medlemsmøter som kommer

2020-26 Driftstatus

2020-27 Når purringer ikke virker/ubetalte medlemskontingenter (Thomas)

2020-28 NUUG-prisen (Martin)

Status på undersøke samarbeidspartnere i høyskole- og universitetsmiljøene. Annen planlegging.

2020-29 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Status utbetaling av støtte til Gnome Foundation (ref sak 2019-48). Gikk betalingen gjennom? - Betalt 2020-02-27 ifølge nettbanken. Kan vi skaffe bekreftelse fra mottaker?

Status opprettelse av RSS-feed for NUUG-møter (ref sak 2019-54).

Eventuelt

Begynne planlegging av årsmøte (i juni?)

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-03-02-inn-styre-referat.pdf

styre/20200302-agenda (last edited 2020-04-02 00:02:35 by ThomasGramstad)