Agenda for styremøte i NUUG 2020-02-10

Tid: Mandag 10 februar 2020 kl: 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-10 Godkjenning av referat fra styremøtet 2020-01-06

2020-11 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Feb 9 14:59:02 CET 2020
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 54.7% Medlem under bedrift
  49 23.1% Personlig medlem
  40 18.9% Personlig medlem uten USENIX
  2 0.9% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 212 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.4 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Sun Feb 9 14:59:27 CET 2020
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 112 58.3% Medlem under bedrift
  43 22.4% Personlig medlem
  30 15.6% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.6% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 192 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-01-05:

1 innmelding (Medlem under bedrift). 1 utmeldinger (Medlem under bedrift). 1 bedrift endret navn (samme org.-nummer).

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2020-12 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er oppdatert med alle utgående fakturaer og banktransaksjoner. Gjenstår periodisering, tapsavskrivning og årsoppgjørsdisposisjoner. Håper å få regnskapet klart til revisjon i slutten av måneden.

Usenix-medlemmene våre er rapportert i begynnelsen av januar etter vanlig rutine. Usenix har ikke klart å få registrert dem ennå grunnet omlegging av deres systemer. Vi er lovet at det skal skje snarest. Bør vi informere medlemmene? På grunn av forsinkelsen har vi heller ikke fått den store Usenix-fakturaen ennå.

2020-13 Medlemsmøter som har vært

OpenStack -- ny infrastruktur (2020-01-21) https://wiki.nuug.no/openstack2020januar

Frokostseminar om Noark 5 Tjenestegrensesnitt (2020-01-27) https://www.nuug.no/aktiviteter/20200127-noark-seminar/

2020-14 Medlemsmøter som kommer

2020-15 Driftstatus

2020-16 Rutiner rundt medlemsmøter (David)

Forslag til vedtak:

1. Endre eller oppheve at to styremedlemmer må godkjenne medlemsmøtet på forhånd.

2. Innføre tak på NOK 5000 for utgifter til reise & opphold for foredragsholder, høyere utgifter enn det til medlemsmøtet må godkjennes av styret på forhånd. Taket kommuniseres til den som arrangerer møtet.

2020-17 Bygging av Bokskanner (Thomas)

(Oppfølging av sak 2019-39.)

Tilbud innhentet av Petter: Petter og David legger frem mer detaljert formulert oppsett av dette tilbudet/alternativet -- inkludert prisoppsett for pelikankassen.

For finansiering foreslås det å sette av en egen post i 2020-budsjettet for dette, som med datautstyr til sky-prosjektet. (Jon Petter)

2020-18 NUUG-prisen (Martin)

Status på undersøke samarbeidspartnere i høyskole- og universitetsmiljøene. Annen planlegging.

2020-19 "Fast track" for aldribetalere? (Thomas)

Vi har noen få "medlemmer" som har meldt seg inn via webskjema, men aldri betalt noen kontingent og svarer ikke på henvendelser eller purringer. Disse lager åpne RT-saker. Må vi vente to år på å bli kvitt disse, eller kan vi sette en tidsfrist på noen få måneder for aldribetalere og "fast-tracke" dem?

2020-20 Status/oppfølging av tidligere vedtak

Status utbetaling av støtte til Gnome Foundation (ref sak 2019-48). Fortsatt vanskelig, hva er status?

Status opprettelse av RSS-feed for NUUG-møter (ref sak 2019-54).

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-02-10-inn-styre-referat.pdf

styre/20200210-agenda (last edited 2020-04-30 18:43:06 by ThomasGramstad)