Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2020-01-04 22:12:03
Size: 1754
Comment:
Revision 10 as of 2020-01-04 22:12:19
Size: 1756
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:

Agenda for styremøte i NUUG 2020-01-06

Tid: Mandag 6 januar 2020 kl: 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-01 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-12-02

2020-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-03 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-04 Medlemsmøter som har vært

2019-12-10 My Personal Fight Against the Modern Laptop

https://www.nuug.no/aktiviteter/20191210-modify-laptop-firmware

2020-05 Medlemsmøter som kommer

2020-01-14 OpenStack -- ny infrastruktur Foredrag og samarbeidsmøte med OpenStack-grupper.

Egen OpenStack driftsgruppe i NUUG?

NUUGs normale driftsgruppe er reorganisert med Peter Hansteen som leder, ref møte i driftsgruppen 2019-12-18, se sak 2020-08 nedenfor.

2020-06 NUUG-prisen

2020-07 Bygging av Bokskanner

Gjennomgang av tilbud. Vedtak?

Orienteringssaker

2020-08 Driftsgruppen

Oppsummering/referat fra møtet i driftsgruppen 2019-12-18

2020-09 Status/oppfølging av tidligere vedtak

Status utbetaling av støtte til Gnome Foundation (ref sak 2919-48).

Status opprettelse av RSS-feed for NUUG-møter (ref sak 2019-54).

Noen nye ideer om utdeling av gave/glassbjørn til foredragsholder? (ref sak 2019-53)

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 3 februar kl 20:00 Mumble

styre/20200106-agenda (last edited 2020-03-03 20:13:25 by ThomasGramstad)