Differences between revisions 9 and 11 (spanning 2 versions)
Revision 9 as of 2019-05-21 20:56:07
Size: 3482
Comment: Lagt inn budsjett v2 med endringer
Revision 11 as of 2019-10-08 23:08:44
Size: 3671
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 104: Line 104:
  . Forslag: Mandag 3. juni kl 20:00 Mumble   . Forslag: Mandag 3 juni kl 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-05-06-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2019-05-06

Tid: Mandag 6. mai 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-18 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-04-08

2019-19 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun May 5 18:12:00 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 123 54.2% Medlem under bedrift
  49 21.6% Personlig medlem
  47 20.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.7 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun May 5 18:12:59 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 58.2% Medlem under bedrift
  44 21.2% Personlig medlem
  35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-04-07. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 endret kategori (Medlem under bedrift -> Personlig medlem). 3 adresse-endringer.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-20 Økonomistatus (Jon Petter)

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2018 og meldt at det vil bli godkjent når de følgende to dokumenter er undertegnet og oversendt.

Budsjettet for 2019 er oppdatert med de seneste endringer basert på faktiske forhold og styrets beslutninger. For 2020 er budsjettet i hovedsak en videreføring av 2019.

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas og undertegnes. Budsjettet vedtas og forelegges årsmøtet.

Eventuelt

E1: Årsmøte

E2: Infrastruktur

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 3 juni kl 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-05-06-inn-styre-referat.pdf

styre/20190506-agenda (last edited 2019-10-08 23:08:44 by ThomasGramstad)