Differences between revisions 1 and 11 (spanning 10 versions)
Revision 1 as of 2019-05-04 12:43:46
Size: 2760
Comment:
Revision 11 as of 2019-10-08 23:08:44
Size: 3671
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Agenda for styremøte i NUUG 2019-04-08 = = Agenda for styremøte i NUUG 2019-05-06 =
Line 29: Line 29:
SKAL OPPDATERS
}}}
{{{
Line 33: Line 30:
Sun Apr 7 17:45:51 CEST 2019 Sun May 5 18:12:00 CEST 2019
Line 38: Line 35:
  124 54.6% Medlem under bedrift
   48 21.1% Personlig medlem
  123 54.2% Medlem under bedrift
   49 21.6% Personlig medlem
Line 47: Line 44:
   74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer    73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer
Line 53: Line 50:
Line 56: Line 54:
Sun Apr 7 17:46:49 CEST 2019 Sun May 5 18:12:59 CEST 2019
Line 61: Line 59:
  122 58.9% Medlem under bedrift
   43 20.8% Personlig medlem
   34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  121 58.2% Medlem under bedrift
   44 21.2% Personlig medlem
   35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
Line 70: Line 68:
   74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer    73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer
Line 72: Line 70:
Totalt 207 personer er medlem. Totalt 208 personer er medlem.
Line 75: Line 73:
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.9 år Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år
Line 78: Line 76:
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-03-03. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-04-07-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord). Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-04-07. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-05-05-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).
Line 81: Line 79:
1 ny kontaktperson. 1 adresse-endring. 1 endret kategori (Medlem under bedrift -> Personlig medlem). 3 adresse-endringer.
Line 86: Line 84:
{{{
SKAL OPPDATERES
}}}
* Revidert regnskap 2018 for vedtak og undertegning
* forslag til budsjett for 2019 og 2020
Line 92: Line 85:
'''Forslag til vedtak:''' Tas til orientering. Revisor har gjennomgått regnskapet for 2018 og meldt at det vil bli godkjent når de følgende to dokumenter er undertegnet og oversendt.
 * Revidert regnskap 2018 for vedtak og undertegning [[attachment:arsregnskap_NUUG_2018-1.pdf]]
 * Tilleggssdokument som skal undertegnes av leder og kasserer [[attachment:2018 - Uttalelse fra ledelsen NUUG.pdf]]

Budsjettet for 2019 er oppdatert med de seneste endringer basert på faktiske forhold og styrets beslutninger. For 2020 er budsjettet i hovedsak en videreføring av 2019.

 * Forslag til budsjett for 2019 og 2020 [[attachment:budsjett-2019-2020-v1.ods]]
 * Budsjettforslag med endringer vedtatt i møtet [[attachment:budsjett-2019-2020-v2.ods]]

'''Forslag til vedtak:''' Regnskapet vedtas og undertegnes. Budsjettet vedtas og forelegges årsmøtet.
Line 97: Line 99:
=== E1: Årsmøte ===

=== E2: Infrastruktur ===
Line 98: Line 104:
  . Forslag: Mandag 3. juni kl 20:00 Mumble   . Forslag: Mandag 3 juni kl 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-05-06-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2019-05-06

Tid: Mandag 6. mai 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-18 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-04-08

2019-19 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun May 5 18:12:00 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 123 54.2% Medlem under bedrift
  49 21.6% Personlig medlem
  47 20.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.7 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun May 5 18:12:59 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 58.2% Medlem under bedrift
  44 21.2% Personlig medlem
  35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-04-07. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 endret kategori (Medlem under bedrift -> Personlig medlem). 3 adresse-endringer.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-20 Økonomistatus (Jon Petter)

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2018 og meldt at det vil bli godkjent når de følgende to dokumenter er undertegnet og oversendt.

Budsjettet for 2019 er oppdatert med de seneste endringer basert på faktiske forhold og styrets beslutninger. For 2020 er budsjettet i hovedsak en videreføring av 2019.

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas og undertegnes. Budsjettet vedtas og forelegges årsmøtet.

Eventuelt

E1: Årsmøte

E2: Infrastruktur

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 3 juni kl 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-05-06-inn-styre-referat.pdf

styre/20190506-agenda (last edited 2019-10-08 23:08:44 by ThomasGramstad)