Agenda for styremøte i NUUG 2019-02-11

Tid: Mandag 11 februar 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-04 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-01-07

2019-05 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Feb 10 12:52:05 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 124 54.9% Medlem under bedrift
  47 20.8% Personlig medlem
  47 20.8% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 226 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.5 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun Feb 10 12:53:08 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 122 58.9% Medlem under bedrift
  43 20.8% Personlig medlem
  34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.8 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-01-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Ingen nye medlemmer.
1 utmeldt Personlig medlem. 2 endret kategori fra Personlig medlem til Personlig medlem uten Usenix.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-06 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er oppdatert med alle utgående fakturaer. Andre inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2018-10-31. Banktransaksjoner for november er påbegynt (årets mest aktive måned pga. kontingentene).

Håper å få regnskapet klart til revisjon i slutten av måneden. Har leder signert engasjementsbrevet fra revisor?

Det foreslås å kjøpe dollar (overføre internt til dollarkonto) for å dekke Usenix i 2020). Saldo nå er 27 200$. Ubetalt faktura fra Usenix 19 740 $. Estimert senere i år 1 000$. Rest ca 6 000 $. Ved antatt stabilt medlemstall trenges tilførsel av ca 16 000 $. Det foreslås å kjøpe dem nå.

Status fakturaer utstedt i 2018 (vesentlig fakturering for 2019):

 19 Forfalt: kr 20 721
116 Netto betalt: kr 277 287

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Dollar kjøpes som foreslått.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-02-11-inn-styre-referat.pdf

styre/20190211-agenda (last edited 2019-03-05 17:02:32 by ThomasGramstad)