Agenda for styremøte i NUUG 2018-04-09

Tid: Mandag 2018-04-09 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-03-05

2018-13 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sun Apr 8 18:06:26 CEST 2018

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  31    FIRMAMEDLEM
 144 58.5% Medlem under bedrift
  48 19.5% Personlig medlem
  46 18.7% Personlig medlem uten USENIX
  6 2.4% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  48 Medlem under bedrift (3), 16 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 246 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.0 år

Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  29    FIRMAMEDLEM
 140 60.1% Medlem under bedrift
  47 20.2% Personlig medlem
  41 17.6% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.3% Studenter
  2 0.9% Æresmedlem

  10 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  45 Medlem under bedrift (3), 15 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 233 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.1 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-03-04. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

4 utmeldt (1 firma med 3 personer)

Purringer ble sendt ut på papir i mars, med innbetalingsfrist 2018-03-30. Noen innbetalinger er mottatt. De medlemmene som ennå ikke har betalt verken for 2017 eller 2018 foreslås meldt ut. Liste i bilagsarkivet

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Ingen nyinnmeldinger denne gangen. De 6 medlemmene som ikke har betalt to år på rad meldes ut.

2018-14 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er gjennomgått av revisor og er nå klart for styrets godkjenning og undertegning, uten endringer i forhold til det som ble fremlagt på forrige styremøte https://wiki.nuug.no/styre/20180305-agenda?action=AttachFile&do=view&target=arsregnskap_NUUG_2017.pdf

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas og undertegnes.

Status fakturaer fra 2017 (i parentes tall fra forrige styremøte):

 13 ( 22)  Forfalt     kr 15 225,00 ( 30 960,00)
146 (137)  Betalt     kr 361 802,60 (346 067,60)
 14 ( 14)  Kreditert    kr 49 835,00 ( 49 835,00)

Budsjett og kontingent for 2018-2019

Revisor kommenterer at budsjett-behandling og -vedtak er dårlig dokumentert i styrereferatene. Dette må forbedres ved at forslag til budsjett må vedtas i styremøte før årsmøtet, og eventuelle endringer gjort på årsmøtet må bekreftes av styret i sitt neste møte.

Basert på den noe lavere dollarkurs ved siste dollarkjøp så burde kontingenten settes ned med ca 80 kr for personlig medlem. Men de nåværende satsene ble innført da kursen var 7,882, altså bare marginalt høyere enn ved siste dollarkjøp, 7,8565. Det kan derfor foreslås å beholde kontingentsatsene uendret.

Påbegynt arbeidsfil for budsjettet, med regnskapstall for 2017: budsjett-2018-2019-v1.ods

2018-15 Openstack-miljø, drift og NUUG (Martin)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-04-09-inn-styre-referat.pdf

styre/20180409-agenda (last edited 2018-05-15 21:17:25 by ThomasGramstad)