Agenda for styremøte i NUUG 2017-03-13

Tid: Mandag 2017-03-13 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-02-13

2017-14 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sun Mar 12 13:05:08 CET 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017)

Fordeling i medlemskategorier

  34 (33)     FIRMAMEDLEM
 147 (144)  61.0% Medlem under bedrift
  45 (43)  18.7% Personlig medlem
  36 (26)  14.9% Personlig medlem uten USENIX
  9  (7)  3.7% Studenter
  2  (1)  0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (2)  0.8% Æresmedlem

  11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 (7) bedrifter
  57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 (18) bedrifter
  79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 (8) bedrifter, 55 (55) ekstra medlemmer

Totalt 241 (223) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.2 (7.5) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-02-10. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 5 nye medlemmer (1 personlig medlem, 4 medlem under bedrift)
 3 utmeldt (1 bedrift med 2 medlemmer under)
 1 endret status fra student til personlig medlem uten Usenix
 3 endret epostadresse
 1 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-15 Økonomisaker (Jon Petter)

2017-15-1 Årsoppgjør 2016

Årsoppgjøret ble oversendt revisor den 2017-02-24. Revisor tar sikte på bli ferdig i løpet av mars. Vi har fått en første liste med spørsmål til regnskapet.

2017-15-2 Økonomistatus

Utgifter og inntekter er ført til 2017-03-12. Banktransaksjoner er ført til og med siste kontoutdrag (2017-02-28). Se saldoliste-2017-01-03.pdf

Spørsmål: Styreinstruksen ber kasserer om å "Oppdaterer økonomioversikten på web." Det har ikke vært gjort tidligere. Er saldolisten som vedlagt det som kreves? Hvor bør den ligge?

2017-15-3 Budsjett 2017/2018

Siden sist er dollar innkjøpt for 2018, den 2017-03-09. Kursen ble 8,5971, mens den var 8,626 i fjor. Dette er en så liten endring at utslaget i budsjettet blir helt mininalt (under 1000 kroner totalt). Det foreslås derfor ingen endringer i forhold til budsjettforslaget fra forrige styremøte. Kontingentsatsene bør beholdes som for 2017. Vedlegg: regnskap-2016-budsjett-2017-2018-v01.ods

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-03-13-inn-styre-referat.pdf

styre/20170313-agenda (last edited 2017-06-02 01:42:48 by ThomasGramstad)