Agenda for styremøte i NUUG 2017-02-13

Tid: Mandag 2017-02-13 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-01-09

2017-09 Oppdatering ny styreinstruks (Hans-Petter)

2017-10 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Fri Feb 10 18:15:32 CET 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017)

  35 (31)    FIRMAMEDLEM
 145 (134) 60.9% Medlem under bedrift
  44 (42) 18.5% Personlig medlem
  35 (24) 14.7% Personlig medlem uten USENIX
  10  (7) 4.2% Studenter
  2  (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (-) 0.8% Æresmedlem

  13 (9) Medlem under bedrift (1-2), 8 (6) bedrifter
  81 (75) Medlem under bedrift (3), 19 (18) bedrifter
  51 (50) Medlem under bedrift (4->), 8 (7) bedrifter

Totalt 238 (210) personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (18) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.2 (7,5) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-01-08. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 3 nye medlemmer (1 personlig medlem, 2 medlem under bedrift)
 6 utmeldt (1 bedrift med 3 medlemmer under, 2 medlem under bedrift)
 1 endret status fra student til personlig medlem
 6 endret epostadresse
16 endret postadresse

Detaljert statistikk over medlemsutviklingen siden 2008 finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord). Kurvene og tallene viser betalende medlemmer for det respektive år. (Oversikten er laget 2017-01-25.)

Forslag til vedtak: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-11 Økonomisaker (Jon Petter)

2017-11-1 Årsoppgjør 2016

Årsoppgjøret er så godt som ferdig til å leveres til revisor. Noen årsoppgjørsdisposisjoner og endelig oppsett gjenstår. 2016 viser et underskudd på 61 968,86 (drift) 86 899,16 (totalt; forskjellen er finanskostnader). Dette er mindre enn budsjettert. Se forøvrig resultatregnskapet i budsjettregnearket.

2017-11-2 Tapsavskrivninger og utmelding av ikke-betalende medlemmer

Til sammen 14 kontingentfakturaer - fra 2015 (3 stk) og 2016 (11 stk) - foreslås avskrevet som tapt inntekt i 2016. Ett medlem som ikke har betalt kontingent på 2 år foreslås utmeldt. Oversikten ligger i bilagsarkivet

2017-11-3 Dollarkjøp for 2018

Saldo på dollarkontoen er nå 7 431 dollar. Årets regning fra Usenix var på 20 280 dollar, ned fra 28 305 i 2016. Nedgangen skyldes bortfall av LISA SIG (2 520 USD i 2016) og færre medlemmer med Usenix i medlemskapet. I tillegg kommer nye regninger utover året som følge av nyinnmeldinger og sene kontingentbetalere, erfaringsmessig mellom 500 og 1 000 dollar. Om vi antar stabile priser fra Usenix og stabilt antall medlemmer med Usenix så trenger vi å kjøpe ca. 20 000 dollar nå. Ved kjøpet i 2016 var dollarkursen 8,626. Den siste tiden har den nå vært ca. 8,4 (benyttes som foreløpig kurs i 2018-budsjettet).

2017-11-4 Budsjettrevisjon 2017 og nytt budsjett 2018

Se vedlagt regnark regnskap-2016-budsjett-2017-2018-v01.ods

2017-12 Fastsette dato for årsmøtet 2017?

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-02-13-inn-styre-referat.pdf

styre/20170213-agenda (last edited 2017-03-31 01:48:11 by ThomasGramstad)