Agenda for styremøte i NUUG 2017-01-09

Tid: Mandag 2017-01-09 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-01 Godkjenning av styrereferatene fra styremøtet 2016-11-07 og styremøtet 2016-12-05

2017-02 Oppdatering ny styreinstruks (Hans-Petter)

Jfr. sak #2016-36 og referat http://www.nuug.no/dokumenter/2016-11-07-inn-styre-referat.pdf

2017-03 Status Kickoff/faglig-sosial dag (Hans-Petter)

Ref. 2016-38. Sted og program? Beholde datoen 29. januar?

2017-04 Opprettelse av kundekonto og innkjøp av gaver (Hans-Petter)

Forslag til vedtak:

Hans-Petter gis mandat/fullmakt til å opprette kundekonto hos Christiania Glasmagasin til innkjøp av gaver til foredragsholdere. Standard-gave er "NUUG-isbjørnen" av glass, 8 cm: https://www.cg.no/isbjorn-8cm .

Hans-Petter kjøper inn 20 isbjørner. Halvparten oppbevares på lageret, halvparten på Teknologihuset.

2017-05 Tiltak for vedlikehold og oppdatering av NUUG sine skript (Thomas/Jon Petter)

Det trenges mange oppdateringer i NUUG sine skript, se https://wiki.nuug.no/ToDo/Skript . To mulige alternativer: (1) Finne et fremtidig nytt styremedlem som kan påta seg dette (slik at valgkomiteen får i oppgave å lete etter en slik person) eller (2) å definere dette som en sekretariatsoppgave (betalt jobb) og om nødvendig ansette en ny, tredje person i sekretariatet til denne oppgaven.

2017-06 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2017-01-08 13:50+0100 har vi 36 firmaer og 240 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.2 år. Vi mangler epostadresse for 2 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 148 medlemmer under bedrift, 42 personlige medlemmer, 35 personlige medlemmer uten USENIX, 11 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 0 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter også medlemmer med ubetalt kontingent.

I følge medlemsregisteret 2017-01-08 13:51+0100 har vi 30 firmaer og 202 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.5 år. Vi mangler epostadresse for 2 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 132 medlemmer under bedrift, 37 personlige medlemmer, 22 personlige medlemmer uten USENIX, 8 studenter, 1 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 0 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2017-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-12-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Ingen nye medlemmer
3 utmeldt (1 bedrift, 2 medlem under bedrift)
1 endret status fra medlem under bedrift til personlig medlem
3 endret epostadresse
1 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene og utmeldingene tas til orientering. Ingen nyinnmeldte - ingen opptak nødvendig.

2017-07 Økonomistatus (Jon Petter)

Grunnet kasserers beinbrudd og følgende forlengede "juleferie" har det dessverre ikke vært mulig å oppdatere regnskapet før dette møtet. Oppdatering og årsavslutning 2016 vil bli påbegynt de nærmeste dagene og status legges fram på neste styremøte.

2017-08 Budsjettrevisjon 2017 og nytt budsjett 2018 (Jon Petter)

Budsjettet for 2017 må oppdateres med aktuelle tall for antall medlemmer etc., og eventuelle nye ønsker om utgiftsposter må vurderes. Det er mottatt innspill fra video-gruppa. Andre innspill mottas gjerne. En skisse til budsjett vil foreligge til neste styremøte.

Eventuelt

Neste styremøte: Mandag 13. februar 2017 20:00 Mumble.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-01-09-inn-styre-referat.pdf

styre/20170109-agenda (last edited 2017-02-24 20:42:35 by ThomasGramstad)