Agenda for styremøte i NUUG 2016-06-06

Tid: Mandag 2015-06-06 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-23 Godkjenning referat

2016-24 Styreinstruksen (Johnny)

I følge styreinstruksen skal godkjente referater også sendes til medlemslisten. Dette har ikke vært praktisert de siste 6 årene. Forslag til votering: Alternativ 1: Fjerne dette punktet fra styreinstruksen. Alternativ 2: Beholde punktet i styreinstruksen og praktisere det, altså sende ut godkjente styrereferater til medlemmene hver gang. (Vi vil bort fra dagens situasjon, der det står et punkt i styreinstruksen som ikke blir praktisert.)

2016-25 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2016-06-06 10:09+0200 har vi 40 firma og 261 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.7 år. Vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 176 medlemmer under bedrift, 40 personlige medlemmer, 30 personlige medlemmer uten USENIX, 11 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 73 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2016-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-04-30. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 nytt medlem (1 personlig medlem uten USENIX)
1 endret postadresse

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer forutsatt at kontingenten er betalt.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-06-06-inn-styre-referat.pdf

styre/20160606-agenda (last edited 2016-08-17 01:11:50 by ThomasGramstad)