Agenda for styremøte i NUUG 2016-04-04

Tid: Mandag 2015-04-04 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-12 Godkjenning referat

2016-13 Kompensasjon til sekretariatet (Hans-Petter)

Revisor har uttrykt misnøyd med enkelte detaljer rundt nåværende praksis for kompensasjon til NUUGs sekretariat. Detaljer her holdes tilbake av personvern.

Forslag til vedtak: Hans-Petter gis fullmakt til å endre ordningen under gitte rammer. Jon Petter gis rolle som forretningsfører og ansvar for rapporteringen.

2016-14 Tilganger DNB (Hans-Petter)

Dagens tilganger hos DNB er feil.

Forslag til vedtak: Hans-Petter gis fullmakt til å rette tilganger. Jon Petter som kontaktperson, leder og kasserer som godkjennere.

2016-15 Kopiering av DV-kassetter (Thomas)

Sekretariatet/Thomas lager og vedlikeholder register over NUUG sine DV-kassetter (video-opptak av aktuelle arrangementer i perioden 2008-2011). Det er i alt 177 DV-kassetter, hvorav noen få allerede finnes på nett. Petter har fått tak i to DV-spillere som kan brukes til å kopiere innholdet på kassettene over på datamaskin/server/nett, og tas videre derfra til Frikanalen. Spørsmålet er hvem som skal gjennomføre selve kopieringen ut fra kassettene. Har Videogruppa/Petter kapasitet til det, eller skal sekretariatet/Thomas gjøre jobben (og skrive timer på det)?

Etter kopieringen blir neste jobb å klargjøre filene for sending på Frikanalen, noe Videogruppa må ta seg av (inkludert vurdere om alle filene passer på Frikanalen/fortsatt er aktuelle å sende, det er ikke sikkert at alle opptakene egner seg for Frikanalen).

2016-16 Be domstolene om å overprøve beslag av popcorn-time.no? (Petter og Thomas)

For ca. en måned siden beslagla Økokrim DNS-domenet popcorn-time.no med en litt merkelig begrunnelse. Se http://blogg.torvund.net/2016/03/09/okokrims-beslag-i-domenet-popcorn-time-no/ og https://foyentorkildsen.no/nyheter/okokrimsdomenebeslag/ for to juristbetraktninger kritiske til det som ble gjort. Kirill Miazine har protestert til domstolene, og det kan være nyttig om flere gjør det samme. Burde også NUUG be om at beslaget blir overprøvd, for å forsøke å hindre at norsk rettspraksis gjør det ulovlig å indirekte lenke til verktøy som kan brukes til å bryte opphavsretten? Det kan påføre oss endel utgifter til juridisk bistand, og antagelig kritikk fra de som mener Økokrims nye praksis bør videreføres.

Kort oppsummert finnes det to juridiske grunnlag for beslag: (1) Fare for bevisforspillelse eller (2) At det foreligger en dom som sier at beslag skal skje. I Popcorn-time.no-saken finnes det ingen dom, og det er heller ingen fare for bevisforspillelse, da det er meget enkelt å laste ned en kopi av et nettsted. Derfor er det juridiske grunnlaget for beslaget svakt/fraværende, samtidig som beslaget representerer en utvidelse av sensur, ved at dette åpner for sanksjoner/sensur mot lenker til/info om verktøy (til forskjell fra sanksjoner/sensur mot opphavsrettsbrudd eller andre konkrete lovbrudd).

Dette er viktig for NUUG, fordi at dersom verktøy kan forbys eller sensureres på generelt grunnlag så vil dette bli brukt til å sensurere fri programvare-verktøy -- dels i konkurransevridende hensikt fra aktører innen proprietær programvare, og dels fra DRM-produsenter og deres oppdragsgivere for å hindre sluttbrukere/kunder i å utøve sine lovbeskyttede borger- og forbrukerrettigheter (som da blir hemmet eller hindret ved at lovlige verktøy de kunne ha brukt til lovlige DRM-omgåelser blir rammet av den utvidete sensurpraksisen). Se også http://itavisen.no/2016/03/10/dette-er-et-angrep-pa-ytringsfriheten/ .

Forslag til vedtak:

2016-17 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2016-04-03 16:50+0200 har vi 39 firma og 254 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.6 år. Vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 173 medlemmer under bedrift, 40 personlige medlemmer, 27 personlige medlemmer uten USENIX, 10 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 73 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2016-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-03-07. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

7 nye medlemmer (inkl. 3 tidligere medlemmer)
1 endret e-postadresse
2 endret postadresse

15 fakturaer på 2016-kontingent er fortsatt ubetalt. 21 purringer ble sendt på papir den 2016-02-23 med forfall 2016-03-08. Av disse har 6 betalt og en viste seg å være betalt allerede (men med feil KID). Ingen utmeldinger er mottatt tross oppfordring på purrebrevet.

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer forutsatt at kontingenten er betalt.

Eventuelt

Legge inn Jon Petter på styrelista.

Neste styremøte: Mandag 2. mai kl. 20:00 Mumble.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-04-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20160404-agenda (last edited 2016-06-05 02:34:09 by ThomasGramstad)