REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2015-10-05

2015-14 Godkjenning av referatet fra forrige styremøte

Godkjent uten kommentarer.

2015-15 Mimes Brønn

Gorm orienterte om Mimes Brønn, og tok opp spesielt juridiske aspekter. Hva slags ansvar påtar NUUG seg eller kan komme i?

F.eks. personopplysninger, opphavsrett? Hva med å legge ut arkitekttegninger?

Hva med i forhold til journalister som bruker tjenesten?

Hvis det offentlige sender oss ting, har vi vårt på det tørre -- det er da et offentlig dokument -- men det kan hende det offentlige gjør feil mht. offentliggjøring, så vi må være klare til å gå med på å fjerne ting som ikke burde ha vært publisert.

Bør vi bruke penger på advokat/juridisk vurdering av prosjektet? Ja, men ikke på prosjektet generelt -- vi må ha konkrete saker å ta opp. Og f.eks. få avklaring på hvordan klage til fylkesmannen.

Knytte en jurist til Mimes brønn og evt. andre prosjekter, som er klar til å ta saker som måtte komme?

Sette av penger allerede nå til advokatbistand, slik at dette er klart når vi får saker der vi trenger det. STYREVEDTAK: Mimes Brønn er en NUUG-tjeneste, og NUUG setter av NOK 20 000 til juridisk bistand, og Petter og Gorm styrer i fellesskap bruken av disse pengene: Vedtatt.

Vi har 4-5 aktuelle advokater vi kan spørre, som er kjent i FriProg-miljøet og/eller som er opptatt av/jobber med innsyn.

Petter nevnte også noen konkrete saker med nektelse av innsyn der juridisk bistand kan være aktuelt å trekke inn. Gorm: Flere eksempler på dette i Ungarn med den tilsvarende innsynstjenesten der. I tillegg: Noen av tekstene i Mimes Brønn er oversatt direkte fra engelsk til norsk -- disse bør gjennomgås av en norsk jurist for å sjekke at de svarer til norsk juridisk virkelighet.

Gorm spør: Skal tjenesten ha en navngitt redaktør? Gir muligens et mer seriøst inntrykk. Petter er skeptisk til nytteverdien av å ha en redaktør. Hans-Petter sier at det er greit for ham å bli satt opp som redaktør hvis Mimes Brønn ønsker å ha en redaktør. Petter og Gorm avgjør om de vil sette opp en redaktør senere.

Mimes Brønn er helt i utkanten av hva NUUG skal drive med. Bør styret se på muligheten for å justere NUUGs formålsparagraf -- utvide samfunnsoppdraget til NUUG? Gorm poster forslag om dette til aktive, for å finne ut noe om hva medlemmene mener om NUUGs formål. Styret følger med og deltar i utvekslingene.

Et annet alternativ er å skille ut Mimes Brønn som egen organisasjon -- eller alternativt å lage en felles organisasjon for slike tjenester som Mimes Brønn, FiksGataMi, Holder De Ord, osv.?

2015-16 Status godkjenning regnskap 2013 og 2014 (Hans-Petter)

AltInn er oppdatert med nye styremedlemmer. Alle disse må signere regnskapene, fordi dette er revisors måte å forsikre seg om at det er de riktige regnskapene som er levert. Vi ønsker å samle alle underskrifter på ett og samme ark(versjon) av regnskapene, selv om dette ikke er påkrevd av lov eller revisor. Det fremheves igjen av styremedlemmer at det er tungvint at alle må signere, og at vi på neste ordinære årsmøte må definere gjennom nye vedtekter hvilken kombinasjon av styreroller som skal ha signaturrett. Thomas har allerede sendt inn et slikt vedtektsendringsforslag til styret/årsmøtet. Johnny foreslår at styret tar opp signaturvedtekt som egen sak på et fremtidig styremøte og at styret samler seg om et forslag til årsmøtet.

NUUGs wikiside om styret er ikke oppdatert med gjeldende styremedlemmer og varamedlemmer. Johnny oppdaterer dette på wiki etter styremøtet.

Referent: Thomas

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-10-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20151005-referat (last edited 2016-02-17 22:55:32 by ThomasGramstad)