REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2015-09-15

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20150915-agenda

Tid, sted og hvem som var til stede framgår av agendaen.

2015-11 Konstituering av styret

* Estephan gjenvalgt som kasserer.

* Johnny gjenvalgt som styresekretær. Han vil ikke ha noe med (andres) penger eller økonomi å gjøre.

* Hans-Petter og Estephan håndterer penger. Samt Petter (tilgang i nettbanken) og Jon Petter.

* Ingen andre aktuelle roller.

Orienteringer

2015-12 Generell status

a. Gorm vil snakke med styret om juridiske sider ved Mimes brønn. Vi inviterer ham enten på neste styremøte, eller vi tar et møte/samtale med Gorm uavhengig av styremøtene.

b. Vi snakket litt om svar til ambassadørbrevet. Jobber videre med det utenom styremøtet.

c. Brønnøysund/AltInn er oppdatert med det nye styret.

d. Vi snakket om de to regnskapene (for 2013 og for 2014) som må bli ferdigstilt. Det vil bli en ekstraordinær generalforsamling for godkjenning av disse etter at ting (regnskap i brreg.no, signaturer fra styret i brreg.no, revisorgodkjenning m.m.) er på plass.

e. Vi diskuterte om det er eller bør være mulig å vedta vedtektsendringer på ekstraordinært årsmøte, og konkluderte med at det ikke er mulig etter dagens vedtekter, og at det heller ikke bør være mulig. NUUG er en konservativ forening som kan ta seg god tid med å behandle vedtektsendringer, slik at vedtektsendringer hører hjemme på det ordinære årsmøtet.

2015-13 Aktiviteter i NUUG

a) Kan vi få startet opp utdeling av NUUG-prisen igjen? Materiell og info ligger i CVS-repo: nuug/nuug-prisen/ . Der ligger bl.a. 8 erfaringshefter fra flere år/arrangementer, det nyeste er erfaringshefte-2012.txt. Det som trenges for å arrangere en prisutdeling er en liten gruppe med frivillige arrangører (inkludert 5 til å sitte i priskomiteen), deretter booke lokaler.

b) Videogruppa: David kjøper inn en del nytt utstyr, som vi også diskuterte på årsmøtet.

c) Viktig å holde månedlige medlemsmøter med relevant faglig innhold -- ikke for mange "NUUG-barer" uten foredrag/presentasjoner. Alle oppfordres til å tenke på temaer som kan være aktuelle å ta opp i NUUG.

d) Kanskje det vokser opp en NUUG Stavanger i miljøet vi har der. Kan vi bidra til å spire en slik utvikling? F.eks. i samarbeid med Meetups og andre grupperinger. Fint å prøve samle miljøer i større, mer slagkraftige enheter heller enn å spre seg på mange små grupper.

e) Mulighet for å arrangere Stallman-møte, da han skal til Danmark. Men det virker ikke som om noen i styret har energi på å arrangere et slikt møte akkurat nå.

f) Mulig møtetema: ITS - Intelligente transportsystemer, og selvkjørende biler: Noen som kan snakke om fri programvare og/eller innsyn i det som skjer i systemene? Ingrid Yu på Ifi (Petter har vært i kontakt; Thomas overtar og følger opp.) Se også: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/03/gjer-smarte-bilar-smartare.html

g) Hans-Petter: NixOS på møtet i oktober (foredragsholder fra Berlin).

h) Vi innfører faste NUUG-styremøter: Første mandag i måneden.

Johnny sender ut innkalling til neste styremøte (som blir mandag 5. oktober). Petter minner om å legge det ut i Adict også.

i) NUUG utvikler seg fra å bestå av bare driftere/unixdrift-temaer til å omfatte utviklere og nye teknologier, samt politiske temaer som ytringsfrihet og personvern. Justere formålsparagraf i vedtektene i overensstemmelse med dette? Sak å drøfte på årsmøte.

Referent: Thomas

styre/20150915-referat (last edited 2015-12-10 23:14:21 by solbu)