Referat for styremøte i NUUG 2015-03-02

Tid: Mandag kl. 2015-03-02 19:30 - 21:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

* Styremedlemmer:

* Sekretariat

Vi brukte Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Merknad fra referent

Nye saker

2015-01 Godkjenning av referat

Sekretæren hadde glemt hele referatet, skal gjøre det ved første anledning. (http://wiki.nuug.no/styre/20141006-referat)

2015-02 Økonomistatus

Hans-Petter redegjorde for det han visste. Så langt vi kjenner til går økonomien bra, regnskapsføringen er i gang og er relativt ajour.

2015-03 Sekretariatstatus

Johnny har kommunisert med Thomas som opplyser at han er på etterskudd med utsendelse med epostutsendelse til medlemmer, og innmeldinger av medlemmer til Usenix. Ellers er ting ajour.

Thomas ønsket å ta opp endring av datoer i sekretariatrutiner. Styret kan ikke se at faktaopplysninger er noe styret trenger å befatte seg med. Endringene kan sekretariatet gjøre på eget initiativ.

Thomas ønsket å endre rutiner for studentmedlemskapsinnmeldinger, og ikke lenger kreve å se studiebevis/studentkort for å kunne bli studentmedlem. Styret besluttet å opprettholde dagens regelverk og å fortsette med å innhente slikt bevis. Styret bemerker at det holder å fremvise studentbevis for medlemmer av styret eller sekretariatet.

2015-04 Økonomisk støtte til OSDC 2015

Nuug støtter konferansen på følgende måte:

2015-05 Kjøp av dollar

Styret godkjenner innkjøp av $25.000 USD.

2015-06 Årsmøteforberedelser

Det foreslås å innvitere noen av årsmøtedeltagerne på en middag som Nuug betaler. Hans-Petter foreslår at de første 20 påmeldte får påspandert middag.

Petter ønsker at medlemsregisteret blir tilgjengelig på nett i en eller annen form, slik at medlemmer kan oppdatere egen informasjon. Hans-Petter tar idéen videre.

Styret har ikke lyktes i å skaffe flere styre-kandidater.

Det blir innkalt til årsmøte søndag 19 april.

Oppfølging av saker

2015-07 Status regnskap 2013 og 2014

Regnskapet for 2013 er sendt til revisor i slutten av februar 2015. Regnskapet for 2014 er godt i gang av Jon Petter.

Styret må begynne å signere styremøtereferatene.

Eventuelt

2015-08 Frikanalen

Petter snakket om Frikanalen og hvordan Nuug kan bruke Frikanalen til å publisere videoene Nuug produserer. Johnny kan med litt opplæring kanskje hjelpe med video-enkoding.

2015-09 Innsynsautomaten Mimesbrønn

Petter snakket litt om status for Mimesbrønn.

2015-10 Medlemsregisteret

Sekretariatet bør bli flinkere til å følge opp med å purre de som ikke betaler medlemsavgiften.

styre/20150302-referat (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)