Referat for styremøte i NUUG 2014-10-06

Tid: Mandag kl. 2014-10-06 21:00 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

* Styremedlemmer

* Konsulterende medlem

Vi brukte Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2014-10 Godkjenning av referat

Det var kommet en rettelse til referatet, deretter ble referatet godkjent. http://wiki.nuug.no/styre/20140922-referat

2014-11 Økonomistatus

Estephan har hatt samtaler med Jon Petter om økonomistatus, og redegjorde for dette. Estephan følger opp ukentlig med Jon Petter om status for 2013-regnskapet, og varslet resten av styret når ting er avklart.

2014-12 Sekretariatstatus

Johnny er usikker på hva som rent faktisk er hans oppgave. Hans-Petter skal ta seg av opplæring. Johnny har også ytret skepsis til at han evner å være den som skal godkjenne bruk av ønonomiske midler. Hans-Petter skal derfor ta seg av den biten.

Det ble redegjort for status for Usenix-medlemsinnmeldinger. Johnny skal følge opp med Thomas Gramstad om status og informere styret i løpet av uken. Thomas er innvilget å bruke den tiden som trengs utover det kontrakten tilsier, for å få medlemsregisteret ajour.

2014-13 Fornying av NUUG

Hans-Petter informerer styret om arbeidet med fornying av NUUG, og noen av planene han har.

Oppfølging av saker

2014-14 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan ikke se at det er kommet inn noe på dette styremøtet som tilsier at det burde avholdes ekstraordinært årsmøte, enda. Det ble vedtatt å ikke avholde ekstraordinært årsmøte før det ble en endring i status.

2014-15 Spørsmål fra Johnny om styremedlemmer som ikke er innvalgt.

Johnny hadde spørsmål om styremedlemmer som ikke enda er valgt inn i styret. Hans-Petter redegjorde for hva som er praksis og at det er ingen spesielle regler vi må forholde oss til, annet enn de vi selv bestemmer.

2014-16 Spørsmål fra Johnny om endring i den månedlige utsendelsen av «Feil i NUUGs medlemsregistereksport».

Johnny savner at det også står navn på de som for eksempel ikke har betalt medlemsavgiften, og ikke bare medlemsnummeret. Petter redegjorde for hva som skjer og hvorfor.

2014-17 OSDC mai 2015

Nuug har ikke nok kapasitet til å påta seg noe særlig ansvar eller oppgaver i forbindelse med konferansen.

styre/20141006-referat (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)