Referat fra styremøte i NUUG 2013-02-25

Tid: Onsdag 2013-02-25 kl. 20:00 - 21:45
Sted: Skype

Tilstede:

Forfall:

Orienteringer

2013-09 Status for Frikanalen

Styret mottok følgende orientering fra Odin: Frikanalen har mista statsstønaden og eit par medlem på grunn av det same. Det tekniske arbeidet med å få dei tekniske løysingane over på ein fri platform har har holdt fram. Det er delt opp i fleire deler. Friprog CasparCG frå SVT og MLT blir brukt i playout. Det vert óg skriven ein frontend i Django (beta.frikanalen.no), med tilhørende API. I tillegg utvikles det verktøy for automasjon i behandling av videofiler og videoproduksjon. Frikanalen har også et godt samarbeid med OBE-prosjektet (Open Broadcast Encoder) som brukes til distribusjon av videosignal. Frikanalen fekk nett ei virtuell maskin frå NUUG til bruk for Django-frontenden og servering av videofiler (frikanalen.nuug.no).

Dette betyr at frikanalen siden februar har for første gang har vært på en platform som man kontrollerer selv, fra innsending til kringkasting. Kanalen har samtidig flyttet til Chateau Neuf, med mer egnet arbeidsrom for både folk og utstyr, og har nå har bygd og kjører en regi-rig i samarbeid med Oslo Student TV.

Kanalen var eigentleg tenkt til å ha eitt år til med stønad (1 million/året) slik at det var tid til overgang. Sidan det ikkje skjedde har kanalen ein heil del uteståande gjeld til firmaer for tenester o.l. me ikkje brukar, og noko for arbeid. Dessutan finst ein lang support-avtale for eit ubrukt system, som det er mogleg å koma seg ut av ved å betala ein større sum pengar (~100k). Det vil fort spara seg, og all denne gjelda og desse avtalene som organisasjonen ikkje treng lengre hadde vore greit å fått vekk. Det held han unaturleg nede. All gjeld ligg på ein rundt 800k.

Til neste årsmøte (fredag 15. mars) so skal styret leggja fram korleis kanalen skal kunna drivast vidare, og ei mogleg opning for at deltakarar /kan/ bruka senderetten til reklame/sponsing.

Orientering slutt.

Styret er usikre på nytteverdi av en reklame-satsning på Frikanalen. Styret er positive til overgang til fri programvare. Styret besluttet sammen med Anders at han ble NUUGs representant til årsmøte for frikanalen. NUUG legger ut utgifter forbundet med reise til og fra årsmøtet.

2013-10 Dokumentarfilm om Datalagringsdirektivet (2 min/Petter)

Siden som omhandlet filmen er ikke tilgjengelig. Petter forsøkte å ta kontakt per mail for 4 dager siden, men ikke fått noe svar enda. Styret besluttet å avvente svar før videre beslutning.

Nye saker

2013-11 Godkjenning av referat

Inget referat forelå styret, referatfører Hans-Petter beklager.

Oppfølging av tidlegare saker

2013-12 Økonomistatus (Hans-Petter)

Styret ble enig om å finne en senere dato for årsmøte da sekreteriatet signaliserte at det ville ta lenger tid å bli ferdig med regnskapet. Regnskapsfører signaliserte 10. mars som tidligeste dato for ferdigstilling av regnskap. Kasserer fortsetter løpet for å føre regnskap med ledger, styret ville også se på muligheten for å føre med hledger som grensesnitt.

Vedtakssaker

2013-13 Årsmøteforberedelser

Styret ble enige om at årsmøte arrangeres av Hans-Petter, med hjelp fra Anders. Det ble diskutert å ta sikte på å avholde det i april.

Eventuelt

Hans-Petter innkaller til neste styremøte, 13. mars. Forhører seg med resten av styre om datoen passer.

styre/20130225-referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)