Referat fra styremøte i NUUG 2013-02-11

Tid: Onsdag 2013-02-11 kl. 20:00 - 22:15
Sted: Skype

Tilstede:

Forfall:

Det fremmøtte styret var enige om at fremmøtet var tilstrekkelig for å være vedtaksdyktig.

Sak 2013-05 Godkjenning av referat

Referat for forrige styremøte ble godt mottatt og godkjent.

Sak 2013-06 Økonomistatus

Sekreteriatet har ikke bokført alt enda og har arbeid igjen.

Revisor melder at de savner underskrift og tror vi er et AS, kasserer tar kontakt med revisor og følger opp dette.

Kasserer ba styreleder få tilgang til nettbank, styreleder ba om at dokumentasjonen i brreg blir oppdatert for å få dette i orden. Kasserer skal følge opp.

Kasserer viderefører kontakt med ny regnskapsføringstjeneste for å avslutte vårt nåværende forhold til Lodo.

Sak 2013-07 Forberedelser til årsmøte

Sturle og Jan melder at de planlegger å si fra seg sine verv ved neste årsmøte. Petter melder at han ønsker å delta som vara-medlem. Hans-Petter varsler at han stille seg til disposisjon for lederverv ved behov og har planer om å fortsette i NUUG.

Jan ser etter styre-kandidater.

Styret foreslår ingen større budsjettendringer, men holder budsjettet slik det har vært

Styret diskuterte hvordan NUUG kan utvikles videre i henhold til formålsvedtektene.

Styret planlegger årsmøte 12. mars. Dette er avhengig av at regnskap klarer å være ferdig.

Styret ønsker å diskutere retningen til NUUG i tiden fremover på årsmøtet.

Hans-Petter tok på seg å planlegger årsmøtet.

Hans-Petter tok på seg å organisere årsberetningen.

Sak 2013-08 Stallman foredrag

Styret avgjør at lokalet blir HiOA, Jan avklarer. Tidspunkt blir kl 17 00.

Styret diskuterer utføringen av arrangementet. Blir enige om prioritering av avhengigheter. Det må taes høyde for at det kan dukke opp flere deltagere enn det er plasser i salen. Arrangørene sørger for reserverte seter for presse, styret ble enige om at medlemmer burde få slippe inn 30min før andre.

Videogruppa forhøres om deltagelse på arrangementet.

styre/20130211-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)