Referat fra styremøte i NUUG 2013-01-30

Tid: Onsdag 2013-01-30 kl. 20:00 - 22:15
Sted: Skype

Tilstede:

Forfall:

Det fremmøtte styret var enige om at fremmøtet var tilstrekkelig for å være vedtaksdyktig. Det forelå ikke noe referat fra forrige styremøte til godkjenning.

Sak 2013-01 Økonomistatus (orienteringssak)

Kasserer hadde ikke status/ oversikt klar. Det har ikke vært vesentlige bevegelser i økonomien foruten de vanlige løpende småutgifter/ inntekter. NUUG har fortsatt godt med penger som kan bør/brukes på gode formål.

Petter orienterte om problemer med regnskapssystemet, som i dag krever manuell og kostbar innlegging av fakturaer, og om planer/arbeid for å få dette automatisert.

Petter uttrykte bekymring over rekrutteringen og forgubbing av medlemsmassen.

Sak 2013-02 Mottager av prispenger for 2012

Fornyingsdepartementet ble tildelt prisen, inkludert kr 35 000 fra NUUG, for fremme av fri programvare i Norge i 2012, under Go Open 2012. Departementet ønsker ikke å motta pengene, og heller ikke være involvert i håndtering av disse pengene. NUUG-styret har derfor i samråd med styret i NUUG Foundation blitt enige om at NUUG-styret peker ut hvem som skal motta disse pengene.

Petter erklærte seg som inhabil i saken, siden han er aktiv/ involvert i flere av prosjektene/ kandidatene som er aktuelle.

Vedtak:

Styret tildeler prispengene for 2012 til prosjektet "Holder de ord".

Sak 2013-03 Virksomheten i NUUG fremover (drøftingssak)

Runde rundt "bordet" med innspill til hvordan NUUG skal fungere fremover:

Hans-Petter: Mer fokus på NUUG som en paraplyorganisasjon, som kan brukes ressurser til å støtte og koordinere "smågrupperinger" som f.eks. Ubuntu Norge, EFN, Linux User Groups.

Jan: Støtter HPFs forslag. I tillegg mer fokus på høyere utdanning, komme ut i høgskoler og universiteter, gjerne Open Source Camp e.l. rettet mot vg. skoler. Også bidra mer til arrangementer som Stallman-fordraget i Oslo, som gir mye publisitet for relativt liten innsats.

Sturle: NUUG må bestemme seg om vi skal være en organisasjon for de som jobber profesjonelt med *nix, eller en interesseorganisasjon for å fremme fri og åpen programvare generelt.

Petter: NUUG er summen av medlemmenes aktiviteter, og det er dessverre p.t. nesten ingen som gjør noe i regi av NUUG, utenom å holde styr på økomomien. Vi må bli flinkere til å skrive og formidle bl.a. hva som foregår av prosjekter med fri programvare, på blogger og i medier, og til å arrangere kurs og konferanser. Petter tar som styreleder ansvaret for det lave aktivitetsnivået, og mener at det bør finnes en ny leder som kan blåse liv i NUUG igjen.

Deretter diskusjonsrunde om foredrag med Richard Stallman 01.03.2013, enighet om at arrangementet skal prioriteres.

Sak 2013-04 Eventuelt

Det må avholdes styremøter før årsmøtet i mars. To styremøter i februar:

Hans-Petter tar ansvar for å piske inn til neste styremøte.

styre/20130130-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)