Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2013-05

Tid: 15. mai 2013 kl 20.00
Sted: Mumble

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på mumble som konferansetelefonsystem.

Normalt er frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. 22. april 2012. Se ellers styreinstruksen. Dette er blitt litt flytende praktisert.

2013-18 Konstituering av styret (Hans-Petter) [25 min]

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær (ledig)

XX fram til nå

Kasserer

Hans-Petter Fjeld fram til nå

Nestleder (ledig)

XX fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig?)

XX fram til nå

Kontaktperson mot HiOA (ledig)

XX fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer følger opp økonomien, og skal betale ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo og Akershus bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiOA og bistå i forbindelse med prisutdelingen.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

Orienteringer

2013-19 Generell status (Petter/Hans-Petter) [20 min]

Hva vet vi kommer til å skje, hva har vi jobbet med frem til nå som vi skal fortsette med og hvordan kan alle bidra enklest mulig?

2013-20 Hva ønsker vi for NUUG fremover? (Hans-Petter) [30 min]

Som grunnlagsmateriale og for å ta imot nye medlemmer i styret gis en kort redegjørelse for NUUGs historie, viktige aktiviteter og prioriteringer.

Styret bør ha en diskusjon om hvordan foreningen NUUG skal fungere fremover, samt hvilken aktivitet og hvilke saker vi ønsker å fokusere på. Rekrutteringen kunne vært bedre, og aktivitetsnivået kunne vært høyere.

Andre innspill.?

Forslag til vedtak:

2013-21 Suppleringsvalg til styre og valgkomite (Hans-Petter) [15 min]

Til årsmøtet var det ikke lyktes med å finne nok styrekandidater til å fylle hele styret, og det var ingen kandidater til valgkomiteen. Årsmøtet ba derfor styret arrangere et ekstraordinært årsmøte for å få valgt inn de som mangler. Hans-Petter foreslår at vi starter med å fylle opp valgkomiteen , også sammen med valgkomiteen se oss om etter flere styrekandidater.

Forslag til vedtak:

Utarbeides på møtet.

Eventuelt

styre/2013-konstituering (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)