http://wiki.nuug.no/styre/ http://wiki.nuug.no/styre/201004-agenda http://wiki.nuug.no/styre/20120207-referat

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2012-04-25

Tid: Onsdag 2012-04-25 kl. 19:00 - 21:00 BR Sted: Basefarm, Nydalen

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Normalt er frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. 22. april 2012. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2012-10 Konstituering av styret (Petter) [15 min]

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær (ledig)

XX fram til nå

Kasserer

Hans-Petter Fjeld pr. nå

Nestleder (ledig)

XX fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig?)

XX fram til nå

Kontaktperson mot HiO (ledig)

XX fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde [http://wiki.nuug.no/likesinnede-oversikt oversikt over slike], samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

Orienteringer

2012-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Kasserer forteller om økonomistatus og gir en rask oppsummering over pengebruken så langt i år.

2012-XX Orientering om Frikanalen (Petter [X min]

NUUG er medlem i foreningen Frikanalen og Frikanalen har nettopp hatt årsmøte. Der trådte vår representant Jarle Bjørgeengen ut av styret og vårt forslag til styrerepresentant Odin XXX ble valgt inn som varamedlem i styret.

Vedtakssaker

2012-XX Godkjenning av vinneren av prisen for fremme av fri programvare (Hans Petter) [1 min]

Styret skal godkjenne juryens avgjørelse. Juryens sekretær Hans Petter Fjeld skriver i epost til styret at juryen enstemmig har kommer frem til at XXX (fylles inn etter utdelingen) er den beste kandidaten som er nominert. Styret har allerede gjennomført epostvotering og alle styrets medlemmer har stemt for å godkjenne utdelingen. Den tas med her for å komme med i det formelle styremøtereferat.

Vedtak:

2012-XX Hva ønsker vi for NUUG fremover?

Som grunnlagsmateriale og for å ta imot nye medlemmer i styret gis en kort redegjørelse for NUUGs historie, viktige aktiviteter og prioriteringer.

Styret bør ha en diskusjon om hvordan foreningen NUUG skal fungere fremover, samt hvilken aktivitet og hvilke saker vi ønsker å fokusere på. Rekrutteringen kunne vært bedre, og aktivitetsnivået kunne vært høyere.

XXX

Andre innspill?

Forslag til vedtak:

Eventuelt