Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2012-04-25 21:16:30
Size: 10422
Comment:
Revision 4 as of 2012-04-28 15:34:58
Size: 10438
Comment: rettet skrivefeil
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 46: Line 46:
Sekretær - Sture valgt ved akklamasjon
Kasserer - Hans-Petter valgt videre som Kasserer ved akklamasjon
Nest-leder - Harald valgt ved akklamasjon
Kontaktperson for likesinnede foreninger - Jan Høiberg valgt ved akklamasjon
Kontaktperson mot HiOA - Jan Høiberg fortsetter
 * Sekretær - Sturle valgt ved akklamasjon
 *
Kasserer - Hans-Petter valgt videre som Kasserer ved akklamasjon
 * Nest-leder - Harald valgt ved akklamasjon
 * Kontaktperson for likesinnede foreninger - Jan Høiberg valgt ved akklamasjon
 * Kontaktperson mot HiOA - Jan Høiberg fortsetter

http://wiki.nuug.no/styre/ http://wiki.nuug.no/styre/201004-agenda http://wiki.nuug.no/styre/20120207-referat

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2012-04-25

Tid: Onsdag 2012-04-25 kl. 19:30 - 21:30 BR Sted: Basefarm, Nydalen

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (møter fysisk) (skype: petterreinholdtsen)
  • Jan Hoiberg (møter via skype: janhoiberg)
  • Hans-Petter Fjeld (møter fysisk) (skype: atluxity)
  • Sturle Sunde (møter via skype: sturle490)
  • Harald Holone (møter via skype: holone)
 • Varamedlemmer:
  • Ingen er valgt til varamedlemmer så langt denne perioden
 • Sekretariat
  • John Solberg (møter via skype)

Forfall:

 • Ingen så langt

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hans-Petter tar med seg laptop med veltestet skype-instans. Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Normalt er frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. 22. april 2012. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2012-10 Konstituering av styret (Petter) [15 min]

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær (ledig)

XX fram til nå

Kasserer

Hans-Petter Fjeld pr. nå

Nestleder (ledig)

XX fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig?)

XX fram til nå

Kontaktperson mot HiOA (ledig)

Jan Høiberg fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde [http://wiki.nuug.no/likesinnede-oversikt oversikt over slike], samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiOA og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i !HiOAs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

Notater

Spørsmål om Sekretærens oppgaver. Viktigste jobben er å holde kontroll med Sekretariatet, men denne rollen kan også med fordel ta et dypere ansvar i all informasjon som står ut mot websidene.

Kontaktperson mot HiOA tradisjonelt sørget for at tilgang til lokalene ved medlemsmøter, årsmøte og prisutdeling.

Vedtak

 • Sekretær - Sturle valgt ved akklamasjon
 • Kasserer - Hans-Petter valgt videre som Kasserer ved akklamasjon
 • Nest-leder - Harald valgt ved akklamasjon
 • Kontaktperson for likesinnede foreninger - Jan Høiberg valgt ved akklamasjon
 • Kontaktperson mot HiOA - Jan Høiberg fortsetter

Sekretariatet trenger fødselsnummer for å oppdatere Brønnøysundsregisteret, og vil be om dette per epost.

Orienteringer

2012-11 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Kasserer forteller om økonomistatus og gir en rask oppsummering over pengebruken så langt i år. Regnskapet er oppdatert til og med mars.

Kontoer

Navn

Saldo 01.01.2012

Diff

Ny saldo

Merknader

Drift

4 844,01

41 915,00

46 759,01

Flyttet til Drift-konto fra Kontigent-konto.

Kontigenter

476 297,20

-34 214,50

442 082,70

Ett par bedrifter betalte inn, inkl en stor.

Høyrente

626 461,33

0

USD

47 200,73

-28 070,00

19 130,73

Vi bruker USD til å betale Usenix-medlemskap.BRKasserer trenger å bestille mer USD.

USD kursdiff

235 659,08

0

Skattetrekk

165,57

0

Egenkapital

1 069 015,48

Ytterligere budsjettbevegelser presenteres styre via separat vedlegg.

2012-12 Orientering om Frikanalen (Petter [5 min]

NUUG er medlem i foreningen Frikanalen og Frikanalen har nettopp hatt årsmøte. Der trådte vår representant Jarle Bjørgeengen ut av styret og vårt forslag til styrerepresentant Odin Hørthe Omdal ble valgt inn som første varamedlem i styret. Ola Tellesbø, som var sentral i oppstarten av det som skulle bli til frikanalen, ble valgt som andre varamedlem som følge av benke-forslag fra Ola og påfølgende valg. Ola Tellesbø er også NUUG-medlem. Vi har tro på at de nye represnetanten kan tilføre frikanalen viktig erfaring og kompetanse i arbeidet med å videreutvikle innhold, distribusjon og tekniske løsninger i kanalen. Årsmøtet nok en gang takknemlighet for den frivillige innsatsen som er lagt ned av NUUG's medlemmer ifm. utvikling av åpen VOD-løsning og alternativ playout for TV-distribusjon. Det vil være fokus på å fullføre en fullstedning løsning for administrasjon av innhold basert på fri programvare i tiden fremover.

Notater

Vi får fortsatt faktura på papir til gammel adresse. Sekretariatet har bedt om endring for tredje år på rad uten å få noe respons fra frikanalen.

2012-13 Høring om versjon 3.1 av standardkatalogen (Petter) [1 min]

NUUG er invitert til å uttale seg i forbindelse med høring om nye anbefalte IT-standarder (Referansekatalogen 3.1). Flere har på aktive@nuug meld seg til å bidra, men ingen har så lagt sagt ja til å være redaktør og ta ansvar for at en uttalelse blir sendt innen fristen 2012-04-27.

Teksten skrives på http://wiki.nuug.no/uttalelser/201204-standardkatalog-v3.1.

Vedtakssaker

2012-14 Godkjenning av vinneren av prisen for fremme av fri programvare (Hans-Petter) [1 min]

Styret skal godkjenne juryens avgjørelse. Juryens sekretær Hans Petter Fjeld skriver i epost til styret at juryen enstemmig har kommer frem til at FAD er den beste kandidaten som er nominert. Styret har allerede gjennomført epostvotering og alle styrets medlemmer har stemt for å godkjenne utdelingen. Den tas med her for å komme med i det formelle styremøtereferat.

Vedtak:

 • Styret godkjenner prisjuryens avgjørelse om å gi prisen til FAD i 2012.

Notater

Sekretær samler inn forslag til hvem NUUG skal gi prispengene til. Kontakt aktive, lag en Wiki-side med oversikt og send epost til Styret for votering.

2012-15 Hva ønsker vi for NUUG fremover?

Som grunnlagsmateriale og for å ta imot nye medlemmer i styret gis en kort redegjørelse for NUUGs historie, viktige aktiviteter og prioriteringer.

Styret bør ha en diskusjon om hvordan foreningen NUUG skal fungere fremover, samt hvilken aktivitet og hvilke saker vi ønsker å fokusere på. Rekrutteringen kunne vært bedre, og aktivitetsnivået kunne vært høyere.

Forslag til vedtak:

Andre innspill

 • Petter ber uformelt om noen i Styret ønsker å være informasjonsansvarlig. Denne vil holde i prosessen og publisere
 • Jan har innspill i forhold til at NUUG har kapital og kan bruke den til å få synlighet for organisasjonen og det vi jobber for.
 • Petter presiserer også at NUUG har et godt rykte som igjen gir et godt grunnlag for videre arbeid.
 • Sturle har innspill om mulighet for et fokusområde fremover ved at offentlige anbudsprosesser skal bedre gi rom for åpenhet.
  • Respons til dette fra Petter er at han vil dra i gang et prosjekt for å knytte sammen kilder for å lettere tilgjengeliggjøre statistikk og analyser fra offentlige anbudsprosesser. "What do they know" fra MySociety og krysse den med Doffin og automatisk innhenting av anbudsdokumenter fra Doffin.

 • Hans-Petter trenger mer rekruttering til Videogruppa, noe som videre kan være med å rekrutere til NUUG generelt. Et godt sted kan være medie-linjer på høyskoler.
 • Harald ønsker å se på digitale-tavler.
 • Jan nevner fri programvare for musikk som en måte å kunne fronte noe som fungerer godt og er konkret for veldig mange. Respons fra Petter er Pixel i Bergen som man kan få til noe sammen med.
 • "Hvorfor skal man være medlem i NUUG"? Styret bør se på en punch-line som kan besvare dette.
  • Faglig sosialt samlingspunkt, tilgang til faglig kompetente mennesker innenfor samme type interesser, tilgang til ;login: som er en meget god tidsskrift og tilgang til de høyt teknisk oppegående menneskene i NUUG.
 • Jan nevner markedsføring på Arenaer som The Gathering. Dette er en plass som benyttes i stor grad som rekrutteringsarena for endel større høyskoler/universiteter og bedrifter.
 • Åpen data er en viktig sak for NUUG, men muligens tungt å forklare. En som Even Vestvang gjør dette godt, og kan muligens være en god person å ha med på workshop for å skape blest rundt dette.
 • Mer kontakt med kontaktpersonene hos bedriftsmedlemmer for å få mer informasjon om hva de driver med i deres daglige virke ifht. NUUG.

Notater

Hans-Petter tar tak i interesserte mail-listen for å se om noe som er med der ønsker å bli medlem.

http://munin.nuug.no/nuug.no/nerdhaven.nuug.no.html#Nuug - gir en oversikt hentet fra medlemslisten

Jan vil ta tak i The Gathering som en markedsføringsarena.

2012-16 Ekstraordinært årsmøte og suppleringsvalg til styre og valgkomite (Petter) [5 min]

Til årsmøtet var det ikke lyktes med å finne nok styrekandidater til å fylle hele styret, og det var ingen kandidater til valgkomiteen. Årsmøtet ba derfor styret arrangere et ekstraordinært årsmøte for å få valgt inn de som mangler. Petter foreslår at vi starter med å utnevne en valgkomite som får i oppdrag med å finne kandidater til neste styremøte. Når vi har kandidater kan vi begynne å planlegge nytt årsmøte. Vi bør ha som mål å arrangere ekstraordinært årsmøte i sommer eller tidlig på høsten.

Forslag til vedtak: Hans-Petter er valgt til hovedansvarlig for å finne folk til valg-komiteen. Styre vil bidra med innspill, men Hans-Petter vil drive prosessen.

Eventuelt

Forslag til neste møte: 6 juni 2012

Hans-Petter foreslår en sommerfest i sammen med OLUG og likestillede foreninger.

styre/2012-konstituering-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)