http://wiki.nuug.no/styre/ http://wiki.nuug.no/styre/201004-agenda http://wiki.nuug.no/styre/20120207-referat

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2012-04-25

Tid: Onsdag 2012-04-25 kl. 19:30 - 21:30
Sted: Basefarm, Nydalen

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hans-Petter tar med seg laptop med veltestet skype-instans. Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Normalt er frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. 22. april 2012. Se ellers styreinstruksen.

2012-10 Konstituering av styret (Petter) [15 min]

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær (ledig)

XX fram til nå

Kasserer

Hans-Petter Fjeld pr. nå

Nestleder (ledig)

XX fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig?)

XX fram til nå

Kontaktperson mot HiOA (ledig)

XX fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiOA og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i !HiOAs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

Orienteringer

2012-11 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Kasserer forteller om økonomistatus og gir en rask oppsummering over pengebruken så langt i år. Regnskapet er oppdatert til og med mars.

Kontoer

Navn

Saldo 01.01.2012

Diff

Ny saldo

Merknader

Drift

4 844,01

41 915,00

46 759,01

Flyttet til Drift-konto fra Kontigent-konto.

Kontigenter

476 297,20

-34 214,50

442 082,70

Ett par bedrifter betalte inn, inkl en stor.

Høyrente

626 461,33

0

USD

47 200,73

-28 070,00

19 130,73

Vi bruker USD til å betale Usenix-medlemskap.
Kasserer trenger å bestille mer USD.

USD kursdiff

235 659,08

0

Skattetrekk

165,57

0

Egenkapital

1 069 015,48

Ytterligere budsjettbevegelser presenteres styre via separat vedlegg.

2012-12 Orientering om Frikanalen (Petter [5 min]

NUUG er medlem i foreningen Frikanalen og Frikanalen har nettopp hatt årsmøte. Der trådte vår representant Jarle Bjørgeengen ut av styret og vårt forslag til styrerepresentant Odin Hørthe Omdal ble valgt inn som første varamedlem i styret. Ola Tellesbø, som var sentral i oppstarten av det som skulle bli til frikanalen, ble valgt som andre varamedlem som følge av benke-forslag fra Ola og påfølgende valg. Ola Tellesbø er også NUUG-medlem. Vi har tro på at de nye represnetanten kan tilføre frikanalen viktig erfaring og kompetanse i arbeidet med å videreutvikle innhold, distribusjon og tekniske løsninger i kanalen. Årsmøtet nok en gang takknemlighet for den frivillige innsatsen som er lagt ned av NUUG's medlemmer ifm. utvikling av åpen VOD-løsning og alternativ playout for TV-distribusjon. Det vil være fokus på å fullføre en fullstedning løsning for administrasjon av innhold basert på fri programvare i tiden fremover.

2012-13 Høring om versjon 3.1 av standardkatalogen (Petter) [1 min]

NUUG er invitert til å uttale seg i forbindelse med høring om nye anbefalte IT-standarder (Referansekatalogen 3.1). Flere har på aktive@nuug meld seg til å bidra, men ingen har så lagt sagt ja til å være redaktør og ta ansvar for at en uttalelse blir sendt innen fristen 2012-04-27.

Teksten skrives på http://wiki.nuug.no/uttalelser/201204-standardkatalog-v3.1 .

Vedtakssaker

2012-14 Godkjenning av vinneren av prisen for fremme av fri programvare (Hans Petter) [1 min]

Styret skal godkjenne juryens avgjørelse. Juryens sekretær Hans Petter Fjeld skriver i epost til styret at juryen enstemmig har kommer frem til at FAD er den beste kandidaten som er nominert. Styret har allerede gjennomført epostvotering og alle styrets medlemmer har stemt for å godkjenne utdelingen. Den tas med her for å komme med i det formelle styremøtereferat.

Vedtak:

2012-15 Hva ønsker vi for NUUG fremover?

Som grunnlagsmateriale og for å ta imot nye medlemmer i styret gis en kort redegjørelse for NUUGs historie, viktige aktiviteter og prioriteringer.

Styret bør ha en diskusjon om hvordan foreningen NUUG skal fungere fremover, samt hvilken aktivitet og hvilke saker vi ønsker å fokusere på. Rekrutteringen kunne vært bedre, og aktivitetsnivået kunne vært høyere.

Andre innspill?

Forslag til vedtak:

2012-16 Ekstraordinært årsmøte og suppleringsvalg til styre og valgkomite (Petter) [5 min]

Til årsmøtet var det ikke lyktes med å finne nok styrekandidater til å fylle hele styret, og det var ingen kandidater til valgkomiteen. Årsmøtet ba derfor styret arrangere et ekstraordinært årsmøte for å få valgt inn de som mangler. Petter foreslår at vi starter med å utnevne en valgkomite som får i oppdrag med å finne kandidater til neste styremøte. Når vi har kandidater kan vi begynne å planlegge nytt årsmøte. Vi bør ha som mål å arrangere ekstraordinært årsmøte i sommer eller tidlig på høsten.

Forslag til vedtak:

Eventuelt

styre/2012-konstituering (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)