Forrige styremøte 2011-10-20.

Agenda for styremøte i NUUG 2011-11-29

Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 20:00
Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

2011-14 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2011-15 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

* Mangler Utsettes til neste gang

Orienteringar

2011-16 Økonomistatus (Hans-Petter) [? min]

Hans-Petter legger fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2011-17 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

2011-18 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

Oppfølging av tidlegare saker

2011-19 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [? min]

Sist diskutert i sak 2011-08, med poenget om vi har kapasitet til å gjennomføre dette.

Vedtakssaker

2011-20 Bidra økonomisk til Digitalt Personvern (Petter) [? min]

NUUG bidro i sak 2009-XX med 20000,- til StoppDLD, og aktiviteten videreføres i foreningen Digitalt Personvern som trenger 2 millioner for å prøve datalagringsdirektivet for retten. Petter foreslår at NUUG bidrar med 20000,- som julegave til Digitalt Personvern, og at vi sender ut en pressemelding i den anledning.

Forslag til vedtak:

Støttes enstemmig.

Sekretær Sigbjørn tar oppgaven

Eventuelt

2011-21 Prinsipper for styret i NUUG

Prinsipper for styret i NUUG (innkalling, deltagelse, dokumentasjon, oppfølging etc.)

Sekretariatet ved Sigbjørn og Jeso lager en fast innkalling etter klare og tydelige rammer.

Viktig å merke seg at møtet ikke er et arbeidsmøte, men et avklarings og vedtaksmøte.

2011-22 Strategi, inklusive økonomi

Økonomi er allerede diskutert fra Kasserer og bør derfor fjernes fra punktet.

Diskusjoner som

Forøvrig beholdes Strategi som et fast agendapunkt.

2011-23 Prosedyrer for medlemsmøter

Prosedyrer for medlemsmøter (hvem kan gi innspill, hvordan behandles de? Hva skal profilen være?)

Poenget er å få det mer tydelig at alle kan bidra, og hvordan disse bidragene behandles.

Hans-Petter melder om at videogruppa i utgangspunktet skal stille, men det er greit å minne de på det

Jan følger opp HiOA for lokaler så snart planen for 2012 frem til sommeren er satt.

2011-24 Rapport fra forrige styre

Kort forklart meldte nøkkelpersoner seg ut av styret.

Viktig som lærdom at det informeres til styret@nuug.no , evt. en prat med styreleder om varighet ved frafall.

Forslag til rutine for styremøte:

2011-25

Notater fra dagens møte

styre/20111129-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)