Forrige styremøte 2010-02-10.

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2010-04-12

Tid: Tirsdag 2010-04-12 kl. 19:00 - 20:00
Sted: Hjemme hos Petter, Nydalen, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. torsdag 8. april 2010. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2010-08 Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær

Håvard Fosseng fram til nå

Kasserer (Ole Kristian foreslått)

Jon Petter Bjerke fram til nå

Nestleder (ledig?)

Ole Kristian Lien fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig)

Christer Gundersen fram til nå

Kontaktperson mot HiO

Gaute Nessan fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

2010-09 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Utkast til referat fra styremøtet 10. februar ble sendt i e-post til styret 11. februar og er å regne som automatisk godkjent

2010-10 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]

I følge medlemsregisteret 2010-04-12 12:05+0200 har vi 58 firma og 342 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.7 år. Vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 242 medlemmer under bedrift, 60 personlige medlemmer, 18 personlige medlemmer uten USENIX, 20 studenter, 1 studenter uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 66 medlemmer er også SAGE-medlem.

Det ser ikke ut til at vi har hatt utmeldinger i perioden.

3 nye medlemmer under bedrift, ett nytt personlig medlem, ett nytt studentmedlem, og ett nytt studentmedlem uten USENIX.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene.

Orienteringer

2010-11 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]

Ole Kristian legger frem økonomistatus og status for overgang til ny kasserer på møtet.

2010-12 Ansettelse av sekretariat (Håvard) [2 min]

Håvard har hatt møte med ny sekretær og fått avklart hvordan ting skal ordnest. Praktiske ting rundt over levering av nøkler o.a. står igjen.

2010-13 Høringsuttalelse om datalagringsdirektivet (Håvard) [5 min]

Håvard har ført i pennen NUUGs høringsuttalelse om datalagringsdirektivet, som er tilgjengelig fra http://wiki.nuug.no/uttalelser/201003-datalagringsdirektivet . NUUG stiller seg negativ til innføringen.

2010-14 Leverandørmøte organisert av OpenOffice.org-stiftelsen (Petter) [1 min]

Karl Morten Ramberg i OOo-stiftelsen inviterer til leverandørmøte 26. april fra 09-13, og NUUG er invitert. Petter rekker ikke stille, men andre som er interessert kan melde seg. Målet med møtet er blant annet å se på hvordan OOo-interesserte leverandører og andre kan bidra til å få spredt ordet om OOo.

2010-15 Ekstern interesse for fiksgatami (Petter) [1 min]

Fremgangen i fiksgatami-prosjektet er sparsomt. En fikk tilslag på støtte til prosjektet fra NUUG Foundation, men med vilkår som gjorde det vanskelig å bøte på prosjektdeltagernes manglede kapasitet. Det trengs flere folk for å få fortgang i igangsettingen. På den positive siden ser det ut til at OpenStreetmap snart får norske kommunegrenser, noe som vil tette et av hullene i fiksgatami-prosjektene.

Prosjektet er blitt kontaktet av representant for Norsk Vann som luftet ideen om finansiering, og en lektor ved Høgskolen i Vestfold som var interessert i prosjektet, men har ikke hatt tid til å følge opp henvendelsene ut over et kort svar om at vi er interesserte i et samarbeide.

Prosjektet trenger folk med tid og overskudd til å bidra.

Oppfølging av tidligere saker

Vedtakssaker

2010-16 NUUG-styrets arbeidsform og planer for NUUG fremover (Petter) [20 min]

En god start for styret kan være å diskutere hva styret ønsker at NUUG som forening skal drive med fremover. Hva er vår motivasjon for å være aktive i NUUG, og hvilke mål ønsker vi å oppnå. Hvis mulig bør vi fatte et vedtak om hvilke saker vi skal prioritere det neste året.

Forslag til vedtak

2010-17 Teknisk konferanse (Ole Kristian) [? min]

Salve mener NUUG har lovet Go Open å stå for en egen teknisk konferanse i år. Hvis ikke NUUG gjør dette, vurderer Redpill Linpro å vekke Linuxdagen til live igjen. Avklare om dette skal gjennomføres, dato og hvem som kan hjelpe Ole Kristian.

Forslag til vedtak:

2010-18 Communities in Action (Salve) [4 min]

Thor Henning "Totto" Hetland ønsket _før_ påske å vite om NUUG skulle presentere seg selv på "Communities in Action" mini-konferansen på SAS-hotellet, mandag 10. mai 2010. NUUG har ikke svart. Foreningene har 2 timer å fylle med program, så NUUG har rom for noe mere enn vanlig. Avklare om NUUG vil (flytte medlemsmøtet dit?), og hvem som tar ansvaret.

Forslag til vedtak:

Eventuelt

styre/201004-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)