Forrige styremøte 2009-10-08.

Agenda for styremøte i NUUG 2009-12-15

Tid: Tirsdag 2009-12-15 kl. 19:30
Stad: Hjemme hos Petter i Nydalen

Inviterte:

Forfall:

Vi satsar på skype som konferansetelefonsystem. Kven tek med seg det som trengst, dvs. bærbar med veltesta skype-instans? Mikrofon og høgttalarar står på kontoret til Håvard Fosseng på USIT. Petter Reinholdtsen har ein ndel erfaring som kan delast med dei som set opp skype. Vi har fått tilbod om å teste Asterisk, så dette kan testast dersom nokon stiller opp i forkant av møtet (om lag 30 minutt før held nok).

Frist for å komme med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. lørdag 12. desember 2009. Sjå ellers styreinstruksen.

2009-32 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Håvard orienterer om status for godkjenning og publisering av referater på møtet.

2009-33 Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [5 min]

I følge medlemsregisteret 2009-12-13 10:50+0200 har vi 60 firma og 344 personer som medlem. Fordelingen i kategorier er 245 medlemmer under bedrift, 60 personlig medlemmer, 17 personlige medlemmer uten USENIX, 19 studenter, 2 studentmedlem uten USENIX og 1 æresmedlem. 66 medlemmer er også SAGE-medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.7 år og vi mangler epostadresse for 5 personmedlemmer.

Den samme fila viser 4 nye firma, 26 nye personer under firma, 5 nye personlige medlemer, 5 nye personlige medlemmer uten USENIX, 7 nye studentmedlemer og 1 nytt studentmedlem uten USENIX.

Det er utmeldt 7 firma, 33 personer under firma, 3 personlige medlemmer og 1 personlig medlem uten USENIX siden eksporten datert 2009-01-19 20:00+0200. 3 personer har endret medlemstype, 2 til personlig medlem og 1 til bedriftsmeldem. I tillegg er det endret 33 epostadresser og 42 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Det ligger endel oppdateringssaker i RT som ikke er behandlet ennå. Godkjenning av disse tas på neste styremøte.

Forslag til vedtak:

Orienteringar

2009-34 Status for fremtidig økonomistyring (Jon Petter/Ole Kristian) [X min]

Oppfølging av 2009-31.

Jon Petter og Ole Kristian orienterer status for opplæringen av Ole Kristian og planer for fremtidig økonomistyring i NUUG etter at Jon Petter går ut av styret i mars.

Oppfølging av tidlegare saker

Vedtakssaker

2009-35 Betale for sekretariatstjenester (Petter) [X min]

Håvard og Petter har gått over sekretærrutinene og sikret at disse er noenlunde oppdatert, og Petter har diskutert med Morten hvilke av disse rutinene som bør inngå i en betalt sekretærstilling. Morten skal lage forslag til avtale og legge tilgjengelig på wikien. Det er snakk om ca. 10 timer i måneden til en rimelig penge, som faktureres NUUG slik at vi slipper byråkratiet som følger med ansettelser. Styrets valgte sekretær får oppfølgeransvaret mot en ansatt sekretær.

Forslag til Avtale: SekretaerAvtaleForslag

Forslag til vedtak:

2009-36 Revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011 (Jon Petter) [X min]

Jon Petter legger frem revidert budsjett etter innspill fra undergruppene og styret på møtet.

Forslag til vedtak:

2009-37 Støtte Stopp DLD-initiativet? (Petter) [5 min]

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=2791

Et initiativ for å jobbe for å motarbeide datalagringsdirektivet, et EU-direktiv som legger opp til massiv overvåkning av kommunkasjonsmønsteret til alle borgerne i Norge, er opprettet.

Det bør være i tråd med et flertall av NUUGs medlemmer å støtte initiativet, og Petter foreslår å sponse dem med litt penger.

Forslag til vedtak:

2009-38 Søknad om støtte til skolelinux-prosjektet

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=2913

Fri programvare i skolen har søkt om 20 000 støtte til Skolelinux-prosjektet. Petter anser seg for å være inhabil som stifter av Skolelinux-prosjektet og aktiv prosjektdeltager og overlater til resten av styret å fatte vedtak i saken.

Eventuelt

styre/20091215-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)