Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2009-09-30 11:15:42
Size: 4946
Comment: Ny sak om videokamerainnkjøp og ny kasserer.
Revision 6 as of 2009-10-05 09:45:34
Size: 5200
Comment: Litt mer om økonomirutinene.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 111: Line 111:
Vi bruker i dag [http://rt.nuug.no RT] for å ta imot innkommende bilag via epost og innscanning av epost, disse føres av Jon Petter i [https://login.lodo.no/ Lodo] og legges så over i PDF-format til dokumentarkivet som er tilgjengelig for revisor.

[:styre/20090519-agenda:Førre styremøte 2009-05-19].

[:styre/20090825-agenda:Forige styremøte 2009-08-25 (avlyst)].

Agenda for styremøte i NUUG 2009-10-08

Tid: Torsdag 2009-10-08 kl. 18:00-19:00 BR Stad: Redpill Linpro, Vitaminveien 1A, Storo

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
  • Håvard Fosseng
  • Christer Gundersen (skype: christergundersen)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
 • Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Lars Solberg

Forfall:

 • Ingen så langt

Vi satsar på skype som konferansetelefonsystem. Kven tek med seg det som trengst, dvs. bærbar med veltesta skype-instans? Mikrofon og høgttalarar står på kontoret til Håvard Fosseng på USIT. Petter Reinholdtsen har ein ndel erfaring som kan delast med dei som set opp skype. Vi har fått tilbod om å teste Asterisk, så dette kan testast dersom nokon stiller opp i forkant av møtet (om lag 30 minutt før held nok).

TableOfContents(4)

Frist for å komme med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. mandag 4. oktober 2009. Sjå ellers styreinstruksen.

2009-24 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Referatet fra styremøtet 19. mai vart sendt ut til styret 20. mai og er å rekne som automatisk godkjent.

2009-25 Opptak og endringar av medlemmer (Petter) [5 min]

Orienteringar

Oppfølging av tidlegare saker

2009-15 Prisen for fri programvare 2009

2009-23 Innspel frå revisor om reknskapløysinga vår (Jon Petter)

Basert på innspill fra regnskapsfører kan vi leve med kommentarene, bare passe på å ikke endre grunnlagsdata i regnskapet mens det er til revisjon.

Vedtakssaker

2009-XX Fastsetting av kriterier for friprog-kommunepris (Christer/Petter) [1 min]

Christer og Petter har laget forslag til kriterium for tildeling av kommuneprisen. Denne ble godkjent via epostvotering i styret 2009-08-07. Kriteriet er som følger:

 • Prisen gis til kommune i Norge som
  • - har utviklet fri programvare med stor delingsverdi for andre kommuner - gjennom bruk har synliggjort verdien av fri programvare - har gjennomført prosjekter basert på åpne standarder

2009-XX Valg av juryer for friprog-prisene 2009 (Christer)

Christer har foreslått jurysammensetning for 2009. Disse ble vedtatt via epostvotering i styret 2009-08-07. For friprog-prisen:

 • Bjørn Remseth, EFN
 • Dag Asheim, RedPill Linpro

 • Bertrand Maugain, eZ
 • Kyrre Begnum, HiO
 • Anders Kringstad, Skolelinuxprosjektet
 • Axel Bojer, Stiftelsen for åpne kontorstøtteprogrammer

For kommuneprisen:

 • Knut Helland, leder av Jur
 • Geir Graf
 • Bjørn Venn
 • Line Richardsen, KS

2009-XX Kjøp av dollar for 2010 og 2011 (Jon Petter)

I tråd med vedtak tidligere år foreslås det å gå til innkjøp av 46000 US dollar, som blir stående på NUUG's dollarkonto fram til betaling etter mottak av faktura fra Usenix. For 2010 har vi nå USD 30000 på konto, ca. 8000 dollar mindre enn forventet utgift. Det foreslåtte innkjøp vil stille 38000 til rådighet for hvert av årene 2010 og 2011.

2009-XX Ekstraordinær bevilgning til videogruppen for kjøp av videokamera (Petter)

[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=2630 RT 2630]

Videogruppen ved Morten Kjelkenes ber om å få lov til å gå ut over sine budsjettrammer for å kjøpe et ekstra fint kamera som er tilgjengelig brukt for 20 000,-. Videogruppens budsjett er på 25000 for 2009, og 13684 av dette er brukt så langt.

NUUG har økonomi til å dekke dette uten problemer. Vi har brukt mindre penger enn budsjettert på de fleste budsjettposter så langt i år, og det er sansynlig at vi går med overskudd. Dog er det jo lurt at en holder seg til budsjettet for å ha en viss styring med utgiftene. Vi kan enten la dem gå ut over budsjettet som en unntak for i år, eller bestemme at det overskytende fra årets budsjett trekkes fra neste års video-budsjett.

Forslag til vedtak:

 • Videogruppen får ekstrabevilgning for å kjøpe videokamera slik skissert i RT-sak #2630, og underskuddet på videobudsjettet trekkes fra neste års videobudsjett.

2009-XX Plan for framtidig økonomistyring i NUUG

Jon Petter har sagt han ønsker å trekke seg som kasserer i NUUG fra førstkommende generalforsamling. Vi må komme opp med en plan for hvordan vi skal håndtere dette. Alternativer er at noen i styret læres opp som kasserer så raskt som mulig eller at noen utenfor styret læres opp. I den sammenheng bør antagelig økonomirutinene gjennomgås for å gjøre det enklere å sette bort selve regnskapsføringen.

Vi bruker i dag [http://rt.nuug.no RT] for å ta imot innkommende bilag via epost og innscanning av epost, disse føres av Jon Petter i [https://login.lodo.no/ Lodo] og legges så over i PDF-format til dokumentarkivet som er tilgjengelig for revisor.

Forslag til vedtak:

 • Utarbeides på møte.

Eventuelt

styre/20091008-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)