Førre styremøte 2009-05-19.

Forige styremøte 2009-08-25 (avlyst).

Agenda for styremøte i NUUG 2009-10-08

Tid: Torsdag 2009-10-08 kl. 18:00-19:00
Stad: Redpill Linpro, Vitaminveien 1A, Storo

Inviterte:

Forfall:

Vi satsar på skype som konferansetelefonsystem. Kven tek med seg det som trengst, dvs. bærbar med veltesta skype-instans? Mikrofon og høgttalarar står på kontoret til Håvard Fosseng på USIT. Petter Reinholdtsen har ein ndel erfaring som kan delast med dei som set opp skype. Vi har fått tilbod om å teste Asterisk, så dette kan testast dersom nokon stiller opp i forkant av møtet (om lag 30 minutt før held nok).

Frist for å komme med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. mandag 4. oktober 2009. Sjå ellers styreinstruksen.

2009-24 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Referatet fra styremøtet 19. mai vart sendt ut til styret 20. mai og er å rekne som automatisk godkjent.

Orienteringar

Oppfølging av tidlegare saker

2009-25 Innspel frå revisor om reknskapløysinga vår (Jon Petter)

Oppfølging av sak 2009-23.

Basert på innspill fra regnskapsfører kan vi leve med kommentarene, bare passe på å ikke endre grunnlagsdata i regnskapet mens det er til revisjon.

Vedtakssaker

2009-26 Fastsetting av kriterier for friprog-kommunepris (Christer/Petter) [1 min]

Christer og Petter har laget forslag til kriterium for tildeling av kommuneprisen. Denne ble godkjent via epostvotering i styret 2009-08-07. Kriteriet er som følger:

2009-27 Valg av juryer for friprog-prisene 2009 (Christer)

Christer har foreslått jurysammensetning for 2009. Disse ble vedtatt via epostvotering i styret 2009-08-07. For friprog-prisen:

For kommuneprisen:

2009-28 Godkjenning av prisvinnere 2009 (Christer/Håvard)

Fremmer sak for godkjenning av prisvinnere for kommunepris og prisen for fremme av fri programvare.

Forslag til vedtak utarbeides på møtet Utkast:

2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011 (Jon Petter)

I tråd med vedtak tidligere år foreslås det å gå til innkjøp av 46000 US dollar, som blir stående på NUUG's dollarkonto fram til betaling etter mottak av faktura fra Usenix. For 2010 har vi nå USD 30000 på konto, ca. 8000 dollar mindre enn forventet utgift. Det foreslåtte innkjøp vil stille 38000 til rådighet for hvert av årene 2010 og 2011.

2009-30 Ekstraordinær bevilgning til videogruppen for kjøp av videokamera (Petter)

RT 2630

Videogruppen ved Morten Kjelkenes ber om å få lov til å gå ut over sine budsjettrammer for å kjøpe et ekstra fint kamera som er tilgjengelig brukt for 20 000,-. Videogruppens budsjett er på 25000 for 2009, og 13684 av dette er brukt så langt.

NUUG har økonomi til å dekke dette uten problemer. Vi har brukt mindre penger enn budsjettert på de fleste budsjettposter så langt i år, og det er sansynlig at vi går med overskudd. Dog er det jo lurt at en holder seg til budsjettet for å ha en viss styring med utgiftene. Vi kan enten la dem gå ut over budsjettet som en unntak for i år, eller bestemme at det overskytende fra årets budsjett trekkes fra neste års video-budsjett.

Forslag til vedtak:

2009-31 Plan for framtidig økonomistyring i NUUG (Petter/Jon Petter)

Jon Petter har sagt han ønsker å trekke seg som kasserer i NUUG fra førstkommende generalforsamling. Vi må komme opp med en plan for hvordan vi skal håndtere dette. Alternativer er at noen i styret læres opp som kasserer så raskt som mulig eller at noen utenfor styret læres opp. I den sammenheng bør antagelig økonomirutinene gjennomgås for å gjøre det enklere å sette bort selve regnskapsføringen.

Vi bruker i dag RT for å ta imot innkommende bilag via epost og innscanning av epost, disse føres av Jon Petter i Lodo og legges så over i PDF-format til dokumentarkivet som er tilgjengelig for revisor.

Forslag til vedtak:

Eventuelt

styre/20091008-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)