Førre styremøte 2008-05-19, neste styremøte 2009-10-08.

Agenda for styremøte i NUUG 2009-08-25 (avlyst)

Tid: Tysdag 2009-05-25 kl. 19:30 - 20:30
Stad: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satsar på skype som konferansetelefonsystem. Kven tek med seg det som trengst, dvs. bærbar med veltesta skype-instans? Mikrofon og høgttalarar står på kontoret til Håvard Fosseng på USIT. Petter Reinholdtsen har ein ndel erfaring som kan delast med dei som set opp skype. Vi har fått tilbod om å teste Asterisk, så dette kan testast dersom nokon stiller opp i forkant av møtet (om lag 30 minutt før held nok).

Frist for å komme med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. laurdag 22. august 2009. Sjå ellers styreinstruksen.

2009-24 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Referatet fra styremøtet 19. mai vart sendt ut til styret 20. mai og er å rekne som automatisk godkjent.

2009-25 Opptak og endringar av medlemmer (Petter) [5 min]

Orienteringar

Oppfølging av tidlegare saker

2009-15 Prisen for fri programvare 2009

2009-23 Innspel frå revisor om reknskapløysinga vår

Basert på innspill fra regnskapsfører kan vi leve med kommentarene, bare passe på å ikke endre grunnlagsdata i regnskapet mens det er til revisjon.

Vedtakssaker

2009-XX Fastsetting av kriterier for friprog-kommunepris (Christer/Petter) [1 min]

Christer og Petter har laget forslag til kriterium for tildeling av kommuneprisen. Denne ble godkjent via epostvotering i styret 2009-08-07. Kriteriet er som følger:

2009-XX Valg av juryer for friprog-prisene 2009

Christer har foreslått jurysammensetning for 2009. Disse ble vedtatt via epostvotering i styret 2009-08-07. For friprog-prisen:

For kommuneprisen:

2009-XX Kjøp av dollar for 2010 og 2011

I tråd med vedtak tidligere år foreslås det å gå til innkjøp av 46000 US dollar, som blir stående på NUUG's dollarkonto fram til betaling etter mottak av faktura fra Usenix. For 2010 har vi nå USD 30000 på konto, ca. 8000 dollar mindre enn forventet utgift. Det foreslåtte innkjøp vil stille 38000 til rådighet for hvert av årene 2010 og 2011.

Eventuelt

styre/20090825-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)