Forrige styremøte 2009-02-17.

Agenda for styremøte i NUUG 2009-03-23

Tid: Tirsdag 2009-03-23 kl. 17:00 - 18:00
Sted: Uavklart, kanskje USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 20. mars 2009. Se ellers styreinstruksen.

2009-12 Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær

Håvard Fosseng fram til nå

Kasserer

Jon Petter Bjerke fram til nå

Nestleder (ledig)

Peter N. M. Hansteen fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger

Ole Kristian Lien fram til nå

Kontaktperson mot HiO

Gaute Nessan fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

2009-13 Godkjenning av referat (Håvard) [X min]

Utkast til referat fra styremøtet 2009-02-17 ble sendt ut kort tid etter møtet og er å regne som automatisk godkjent.

Orienteringer

Oppfølging av tidligere saker

Vedtakssaker

2009-14 Hva skal NUUG drive med fremover (Petter) [10 min]

En god start for styret kan være å diskutere hva styret ønsker at NUUG som forening skal drive med fremover. Hva er vår motivasjon for å være aktive i NUUG, og hvilke mål ønsker vi å oppnå. Hvis mulig bør vi fatte et vedtak om hvilke saker vi skal prioritere det neste året.

Forslag til vedtak

2009-15 Prisen for fremme av fri programvare (Christer) [X min]

Foreslår å etablere prosjektgruppe prosjektplan for utdeling av prisen høsten 2009.

Forslag til vedtak:

2009-16 Søknad om midler fra Nuug foundation til prosjektet Fiksgatami.no (Christer) [X min]

Prosjektet for å etablere Fiksgatami.no med utgangspunkt i kildekoden fra fixmystreet.com er godt igang. Mange kommuner har meldt sin interesse for å delta aktivt som piloter for løsningen. Utviklingsoppgavene knyttet til prosjektet er relativt omfattende, derfor fremmes et forslag om å skrive en søknad om støtte til å leie inn bistand til utvikling og testing av løsningen.

Forslag til vedtak:

2009-17 Brukerundersøkelse 2009 (Håvard) [5 min]

P.g.a. påsken foreslås perioden for brukerundersøkelsen satt til 15. april - 15. mai.

Forslag til vedtak:

Eventuelt

Mangler saksfremlegg

2009-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [2 min]

2009-XX Økonomistatus (Jon Petter) [? min]

2009-XX Nytt system for medlemsregister (Jon Petter) [? min]

styre/20090323-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)