Forrige styremøte 2008-10-28.

Agenda for styremøte i NUUG 2008-12-08

Tid: Mandag 2008-12-08 kl. 17:00 - 18:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo (eller annet mer egnet sted i forhold til juleavslutningen)

Etter møtet er det juleavslutning for styrene i NUUG og NUUG Foundation på Trancher, Thorvald Meyers gate 78 (1900). (Hjørnet Thorvald Meyersgate/Seilduksgata, på hjørnet av Birkelunden.) T-bane 5 fra Forskningsparken til Storo 1838, Sporvogn 12 fra Storo til Birkelunden 1850

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 5. desember 2008. Se ellers styreinstruksen.

2008-40 Godkjenning av referat (Håvard) [3 min]

Utkastet til referat ble sendt ut 30. oktober, og er å regne som automatisk godkjent med de korreksjoner Petter kom med på e-post.

2008-41 Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [5 min]

I følge medlemsregisteret 2008-12-05 15:00+0200 har vi 65 firma og 355 personer som medlem. Fordelingen i kategorier er 257 medlemmer under bedrift, 64 personlig medlemmer, 12 personlige medlemmer uten USENIX, 20 studenter, 1 studentmedlem uten USENIX og 1 æresmedlem. 60 medlemmer er også SAGE-medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.2 år og vi mangler epostadresse for 5 personmedlemmer.

Den samme fila viser 1 nytt firma, 13 nye personer under firma, 1 nytt personlig medlem. Det er utmeldt 3 firma, 21 personer under firma og 4 studenter siden eksporten datert 2008-10-25 14:30+0200. Tre personer har endret medlemstype, til henholdsvis medlem under firma, personlig medlem og personlig medlem uten USENIX. I tillegg er det endret 32 epostadresser og 29 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Det ligger endel utmeldinger og en innmelding i RT som ikke er behandlet ennå. Godkjenning av disse tas på neste styremøte.

Forslag til vedtak:

Orienteringer

2008-42 Økonomistatus (Jon Petter) [? min]

Her er en økonomistatus fram til nå, sammenlignet med budsjettene for 2008 og 2009: Budsjett-2009-2010.pdf NB. Inntektssiden er ikke med foreløpig.

Kontingenten for 2009 er pr. 2008-12-06 betalt av 49 firmamedlemmer med 213 medlemmer under firma, 35 personlige medlemmer, 5 personlige medlemmer uten USENIX og 5 studenter.

Oppfølging av tidligere saker

2008-43 Innkjøp av bærbare til styre og videobruk (2008-36 - Runar) [? min]

Runar tok jobben med å kjøpe inn bærbare RT #1694, og legger fram status.

2008-44 Innmelding i ODF-alliansen og støtte til Digistan-initiativet (2008-35 - Petter) [2 min]

Petter har fått meldt NUUG inn i ODF-alliansen, og vi er nå ført opp på listen der over støttende organisasjoner. Han har også fått laget utkast til pressemelding om dette. Han har også fått gitt beskjed til Digistan-initiativet om NUUGs støtte, og vi er ført opp på listen over støttende organisasjoner. Pressemelding om dette er ennå ikke ferdig. Petter ønsker å ha begge pressemeldingen ferdig før de sendes ut, slik at de kan sendes med noen dagers mellomrom for maksimal effekt. Hjelp med pressemeldingsskrivingen er svært velkommen.

2008-45 Sende ut invitasjon som oppfølging av medlemsundersøkelsen (2008-38 - Håvard) [? min]

Håvard tok jobben med å få sendt ut invitasjoner RT #1226, og legger fram status.

2008-46 Sende ut infopakker til nye medlemmer (Håvard) [? min]

Håvard tok jobben med å sende ut infopakker til det siste halve årets nye medlemmer, disse ble sendt ut 29. november.

2008-47 Forberedelser til årsmøtet 2009 (2008-39 - Petter) [10 min]

Dato for årsmøtet må fastsettes, og årsmelding skrives. Håvard har meldt seg til å skrive førsteutkastet til årsmelding. Budsjettforslag håndteres som egen vedtakssak. Valgkomiteen er aktivisert.

Sakspapirer lages på wikien som tidligere, og http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete er opprettet for dette formål.

Vedtakssaker

2008-48 Avbryte prosjekt for nytt webbasert medlemsregister? (Petter) [5 min]

I januar/febriar 2007 begynte NUUG arbeidet med å få på plass et webbasert medlemsregister der nyinnmeldinger ble registrert direkte i systemet, sekretariatet kunne oppdatere medlemsregisteret på NUUGs tjener, samt at medlemmene selv kunne oppdatere adresseinformasjon om seg selv. Det ble ansett som hensiktsmessig å ikke utvikle alt fra bunnen, og i stedet basere seg på noe som var nært det vi trengte. En rask titt på hva som fantes tilgjengelig ble gjort av Petter, som han konkluderte med at memberdb brukt av Linux Australia så lovende ut. Et prosjekt for å tilpasse memberdb ble startet, og endel arbeid ble gjort for å tilpasse datamodellen til NUUGs behov for å støtte både personmedlemmer og bedriftsmedlemmer, men arbeidet er ikke ferdig.

RT-sak #460 er opprettet for å holde rede på status for dette prosjektet, og en wikiside ble laget for å samle notater og referanser.

Arbeidet med å tilpasse memeberdb ser nå ut til å ha stoppet helt opp, og basert på dagens framdrift er det tvilsomt om vi noen sinne kommer i mål. Prosjektet har ingen framdrift og må ha helt annen personellmessig tilgang for å kunne fullføres innen rimelig tid. Petter foreslår derfor at dette prosjektet stoppes, og at vi tar et skritt tilbake for å gjøre et nytt forsøk på å få på plass et webbasert medlemsregister. Usikker på hvordan vi bør fortsette, og håper på innspill om dette. En ide er å la de som oppdaterer medlemslisten i dag ta ansvar for å komme opp en ny plan.

Forslag til vedtak:

2008-49 Budsjett for 2010 og revidering av budsjett for 2009 (Jon Petter) [? min]

Jon Petter legger frem forslag til budsjett.

Forslag til vedtak:

2008-50 Møteplan for våren (Petter) [5 min]

Vi må bli enige om datoer for vårens styremøter, i hvert fall fram til årsmøtet. Alle bes ta med seg sin kalender, slik at vi kan finne tidspunkter som passer. Vi må ha et styremøte minst 3 uker før årsmøtet for å godkjenne saksliste og sakspapirene som skal sendes ut til medlemmene.

Eventuelt

styre/20081208-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)